Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/250/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w związku z uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łask, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „planem”. 2. Plan miejscowy obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu oraz ustalenia zawarte w części graficznej planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) część graficzna planu obejmująca rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łasku;
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Łasku;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie syt.-wys. w skali 1:500, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących ustawach wraz z aktami wykonawczymi, oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar w gminie Łask, objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;
6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową;
7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które dominuje na danym terenie;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które można dopuścić na danym terenie celem uzupełnienia, obsługi lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana budynku, bez jej przekraczania, i która nie dotyczy podziemnych części budynku, urządzeń budowlanych związanych z budynkiem oraz takich elementów architektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki, winda, pochylnia, podest, rampa i inne detale wystroju architektonicznego nie więcej niż 1,50 m. Linia zabudowy nie dotyczy obiektów tj. obiekty małej architektury, altany;
10) działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek budowlanych zagospodarowanych tym samym przedsięwzięciem inwestycyjnym;
11) podziale nieruchomości – należy przez to rozumieć podział geodezyjny działki budowlanej, w wyniku którego każda z nowo powstałych działek będzie spełniała warunki działki budowlanej;
12) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy jaką zajmują wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
14) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków o charakterze trwałym, do powierzchni działki budowlanej;
15) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 10°;
16) dachu wielospadowym – należy przez to rozumieć dach o minimum dwóch połaciach dachowych i kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 10°;
17) nadzorze archeologicznym – należy przez to rozumieć rodzaj badań archeologicznych polegających na obserwacji i analizie nawarstwień mających na celu odkrycie i rozpoznanie zabytku archeologicznego w wykopach budowlanych podczas realizacji robót ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 1) oznaczony symbolem 1MU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
2) oznaczony symbolem 2KDD – teren obsługi komunikacyjnej – droga dojazdowa.

§ 4. 1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:500 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) stanowisko archeologiczne;
5) strefa ochrony archeologicznej;
6) przeznaczenie terenów.

3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to:
1) granica zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Doliny Grabi”;
2) rowy otwarte;
3) staw, dla którego dopuszcza się częściową likwidację;
4) stawy, dla których ustala się nakaz zachowania;
5) linie wymiarowania (wymiar podany w metrach).

Rozdział 2.
§ 5. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne. § 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MU ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowo-mieszkaniowa, lub usługowa w ramach której, na poszczególnych działkach budowlanych ustala się realizację co najmniej jednej z ww. funkcji;
2) realizację budynków o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem podstawowym, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami administracyjnymi i technicznymi, budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami np. wiaty, altany, terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej, obiektami małej architektury.

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDD ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: pas na poszerzenie drogi dojazdowej gminnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizacja obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) realizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.


§ 8. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji i łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz inwestycji w zakresie bezpieczeństwa państwa. § 9. Przebieg linii rozgraniczających tereny komunikacji i nieprzekraczalne linie zabudowy określa się na rysunku planu poprzez zwymiarowanie. § 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Na obszarze objętym planem ustala się: 1) obowiązek utrzymania nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) możliwość lokalizacji przed wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy:
a) obiektów obsługi wjazdów, w szczególności dozoru, o wysokości nieprzekraczającej 6,00 m i łącznej powierzchni zabudowy na danej działce budowlanej nieprzekraczającej 20 m 2 ,
b) stacji transformatorowych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

c) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;


3) obowiązek stosowania jednolitych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych elewacji zewnętrznych budynków sytuowanych na tej samej działce budowlanej;
4) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych (typu siding);
5) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działek budowlanych lub w odległości 1,5 m od granicy z działkami sąsiednimi;
6) obowiązek zagospodarowania terenów z uwzględnieniem dróg i dojazdów pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) obowiązek zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

§ 11. 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Na całym obszarze w granicach planu ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia: 1) na obszarze objętym planem zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
2) na terenach objętych planem dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
3) obowiązek zachowania jakości środowiska na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich;
4) zakaz określony w punktach 1, 2 i 3 nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne, w tym również inwestycji celu publicznego w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej, infrastruktury technicznej, terenów obsługi komunikacji (2KDD) oraz inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
5) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;
6) zakaz lokalizacji instalacji służących do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków;
7) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MU ustala się klasyfikację jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
8) nakaz odprowadzania ścieków komunalnych w ramach projektowanej sieci kanalizacyjnej; do czasu jej realizacji dopuszcza się indywidualne ekologiczne sposoby prowadzenia gospodarki ściekowej, jako rozwiązanie tymczasowe (np. szczelne zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie biologiczne), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
9) nakaz zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną w ramach istniejących i projektowanych urządzeń sieciowych zgodnie z warunkami określonymi w planie;
10) dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody;
11) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi, gromadzenia odpadów na terenie działek poza pojemnikami na odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami, emisji zanieczyszczeń powietrza ponad dopuszczalne normy, powodowania przekroczenia dopuszczalnego poziomu wibracji;
12) zakaz składowania (i magazynowania) odpadów innych niż odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością;
13) zakaz lokalizowania budowli i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogących powodować emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym;
14) obowiązek przestrzegania standardów emisji do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, obowiązek ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;
15) w projektowaniu i realizacji budynków i budowli – obowiązek uwzględniania możliwego wpływu warunków ekstremalnych zmieniającego się klimatu;
16) dopuszcza się częściową, nie więcej niż 1/5 obecnej jego powierzchni, likwidację istniejącego stawu położonego przy drodze gminnej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MU, zgodnie z rysunkiem planu;
17) nakaz zachowania istniejących stawów, z utrzymaniem ich dotychczasowej funkcji, położonych w północno-wschodniej części terenu oznaczonego symbolem 1MU, zgodnie z rysunkiem planu;
18) każda działalność na obszarze planu nie może wpłynąć ujemnie i pogorszyć stanu Jednolitych Części Wód zarówno podziemnych jak i nadziemnych.

2. Obszar objęty planem leży w granicy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Doliny Grabi”, w związku z tym obowiązują nakazy i zakazy wynikające z przepisów odrębnych.

§ 12. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 1. Na obszarze lokalizacji zabytku archeologicznego (fragment stanowiska AZP 70-48/8) realizację robót ziemnych lub dokonywanie zmiany charakteru dotychczasowej działalności, należy przeprowadzić badania archeologiczne zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.
2. Ustala się strefę ochrony archeologicznej, w granicy wyznaczonej na rysunku planu.
3. W strefie ochrony archeologicznej nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy realizacji robót ziemnych lub dokonaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu. Wydanie pozwolenia na nadzór archeologiczny regulują przepisy odrębne.

§ 13. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie. 2. Na obszarze objętym planem do przestrzeni publicznych zalicza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 2KDD, dla których ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.
§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 1) obszar objęty planem nie jest położony w granicach terenów zmeliorowanych drenażem. W przypadku stwierdzenia na działce urządzeń melioracji szczegółowych nie występujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, inwestor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania zgodnie z przepisami odrębnymi oraz rozwiązywania ewentualnych kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej we własnym zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obszar objęty planem nie leży na terenach górniczych wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie;
3) na obszarze objętym planem nie występują zjawiska związane z osuwaniem się mas ziemnych wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie;
4) na obszarze objętym planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie;
5) na obszarze objętym planem nie występują zbiorniki wód podziemnych wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.

§ 15. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Na obszarze objętym planem ustala się: 1) obowiązuje postępowanie wynikające z przepisów odrębnych w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o wysokości 50 m n.p.t. i wyższych, stanowiących przeszkody lotnicze;
2) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ; 3) na obszarze objętym planem ustala się, zgodnie z przepisami odrębnymi, obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska „Łask”:
a) w granicach planu znajduje się podobszar „B”, którego granicę wewnętrzną wyznacza izofona 50 db/noc, a zewnętrzną izofona 45 dB/noc,

b) w ramach obszaru ograniczonego użytkowania - szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.


§ 16. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;
2) dopuszcza się scalenia i podział nieruchomości z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych z uwzględnieniem następujących wskaźników:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MU:
1 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1500 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 20,00 m,

3 kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: 90° z tolerancją 15 o ;


3) ustala się zakaz wydzielania działek nie mających dostępu do drogi publicznej bądź wewnętrznej z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki.

§ 17. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych i przeciwpożarowych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć wodociągową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb,

b) przy projektowaniu i modernizacji sieci wodociągowych należy uwzględniać wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiedniej ilości i wydajności hydrantów dla celów przeciwpożarowych,

c) dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody;


2) odprowadzanie ścieków komunalnych:
a) odprowadzanie ścieków komunalnych w oparciu o projektowaną sieć kanalizacyjną z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się indywidualne ekologiczne sposoby prowadzenia gospodarki ściekowej, jako rozwiązanie tymczasowe (np. szczelne zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie biologiczne), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;


3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
a) obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki inwestycyjnej przez naturalną lub wymuszoną retencję,

b) dopuszcza się odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,

c) oczyszczanie wód opadowych i roztopowych według przepisów odrębnych;


4) zasilanie w energię elektryczną:
a) budowę, rozbudowę, przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z uwzględnieniem następujących zasad:
1 dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych,

2 dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na wydzielonych działkach, z możliwością dostępu do dróg publicznych. W przypadku lokalizacji nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dopuszcza się wydzielenie działki o wymiarach 3,0 x 2,0 m dla stacji słupowej lub 5,0 x 6,0 m dla stacji wnętrzowej. Lokalizacja stacji wynikająca z potrzeb podstawowych nie wymaga zmiany ustaleń planu;5) zaopatrzenie w gaz:
a) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w gaz,

b) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej,

c) możliwość lokalizowania zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych;


6) zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę użytkową:
a) ogrzewanie budynków indywidualne z zastosowaniem rozwiązań technicznych i mediów grzewczych nie powodujących wysokiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie pogarszających stanu środowiska naturalnego;


7) gospodarka odpadami:
a) plan ustala, że odpady komunalne będą segregowane i sortowane w miejscu ich powstawania oraz wywożone na składowisko odpadów przez koncesjonowanych przewoźników zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ustala się obowiązek wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, które będą opróżniane zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych;


8) wyposażenie w środki łączności:
a) zaopatrzenie w łącza telefoniczne będzie się odbywać z projektowanej sieci prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) obsługa abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy.


2. W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z planowanym zagospodarowaniem terenu – możliwa przebudowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami norm branżowych.
3. Lokalizację sieci infrastruktury technicznej ustala się w obrębie terenów przeznaczonych pod komunikację.
4. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem.

§ 18. 1. Ustala się zasady wydzielania miejsc parkingowych oraz zasady ich bilansowania: 1) obowiązek bilansowania miejsc parkingowych w ramach własnej działki budowlanej lub działki inwestycyjnej;
2) w ramach ustalonej liczby miejsc parkingowych, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych, obowiązek zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na poziomie minimum określonym w przepisach odrębnych.

2. W zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na działce budowlanej (inwestycyjnej) ustala się ich następujące ilości:
1) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1MU ustala się: a) min. 1 miejsce parkingowe na każdy lokal mieszkalny,

b) min. 1 miejsce parkingowe na każde 50,00 m 2 powierzchni usługowej,
c) ilość miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ustala się na poziomie minimum określonym w przepisach odrębnych.


§ 19. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. § 20. Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się stawkę dla naliczenia opłat związanych z uchwaleniem miejscowego planu w wysokości, płatną w przypadku zbycia tej nieruchomości: 1) 30% dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1MU ; 2) dla terenów pozostałych stawki procentowej nie ustala się.

Rozdział 3.
§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MU ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) realizacja zabudowy musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) dla wszystkich budynków o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem podstawowym, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami administracyjnymi i technicznymi:
1 wysokość budynków: nie więcej niż 10,00 m,

2 dachy budynków: płaskie, jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 10°, wielospadowe (w tym dachy pogrążone) o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°;c) dla budynków stanowiących obsługę wjazdu, obiektów obsługi infrastruktury technicznej:
1 wysokość budynków: nie więcej niż 6,00 m,

2 dachy budynków: płaskie, jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 10°, wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°,d) dla wszystkich budynków gospodarczych, garaży, innych obiektów np. wiaty, altany:
1 wysokość budynków: nie więcej niż 6,00 m,

2 dachy budynków: płaskie, jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 10°, wielospadowe (w tym dachy pogrążone) o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°,e) wysokość obiektów i urządzeń technologicznych tj. maszty, kominy itp. – do 30,0 m;


2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 30%;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 60%;
4) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 1,0;
5) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,01;
6) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §18;
7) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia usług zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym nie mogą one przekroczyć wartości progowych ustalonych w planie;
8) obsługa komunikacyjna:
a) z drogi gminnej dojazdowej znajdującej się poza obszarem objętym planem od strony zachodniej poprzez jej poszerzenie oznaczone na rysunku planu symbolem 2KDD.


§ 22. W zakresie podstawowego układu komunikacyjnego służącego lokalnym celom publicznym, ustala się przebieg następujących dróg służących obsłudze terenów zabudowy: 1) pas przeznaczony na poszerzenie istniejącej drogi gminnej oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDD , dla której: a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu – 0 - 1,00 m,

b) dopuszcza się lokalizowanie chodnika,

c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.


Rozdział 4.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 24. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku i zamieszczeniu jej na stronie internetowej.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXI/250/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask.pdf (3,89MB)

DOCXUzasadnienie XXI/250/2020.docx (10,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXI/250/2020.docx (4,87MB)

DOCXZałącznik nr 2 XXI/250/2020.docx (5,63KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXI/250/2020.docx (6,27KB)