Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462, 875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łask udostępnione dla operatorów i przewoźników, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §1 o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc uchwała Nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 872). § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.pdf (338,28KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXI/254/2020.docx (8,34KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXI/254/2020.docx (6,09KB)