Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 364/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463,1688) postanawiam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 17/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku (ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Burmistrza Łasku Nr 58/2016, Nr 209/2016, Nr 283/2016, Nr 73/2017, Nr 159/2018, Nr 295/2018, Nr 61/2019, Nr 164/2019, Nr 238/2019, Nr 19/2020, Nr 97/2020, Nr 243/2022, Nr 197/2023 ) wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 9 ust.14 lit. c) otrzymuje brzmienie:
c) nadawanie numerów PESEL, zmiana numerów PESEL, rejestracja zastrzegania i cofania zastrzeżeń numerów PESEL oraz udostępnianie danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, ”;

2) w § 9 ust.15 otrzymuje brzmienie:
15. W zakresie rejestru wyborców: a) aktualizowanie danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, b) wydawanie decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, c) sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów i referendów. ”;

3) w § 10 ust.4 otrzymuje brzmienie:
4. W zakresie informatyki: 1 koordynacja działań w zakresie zadań informatycznych w skali całego Urzędu, 2 realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 3 zabezpieczenie infrastruktury informatycznej jednostki pod względem ciągłości działania, 4 nadzór techniczny nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu informatycznego oraz stosowanym oprogramowaniem, 5 monitorowanie i analizowanie zagrożeń i ryzyka związanego z funkcjonowaniem oraz bezpieczeństwem infrastruktury IT, 6 nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie, 7 opracowanie planów rzeczowo-finansowych objętych częścią budżetu gminy związanych z zadanymi informatycznymi, 8 realizacja zakupów wyposażenia infrastruktury informatycznej (sprzęt, oprogramowanie oraz usługi), 9 wsparcie i szkolenie pracowników w zakresie stosowanego oprogramowania oraz sprzętu informatycznego, 10 wdrażanie postępu, inicjowanie idei, nadzór oraz współpraca związana z modernizacją i rozwojem infrastruktury teleinformatycznej jednostki, 11 wykonywanie czynności administracyjnych w oprogramowaniu informatycznym, systemach dziedzinowych oraz systemach zewnętrznych stosowanych w jednostce, 12 prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych zadań zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Rzeczowym Wykazem Akt, 13 prowadzenie ewidencji stosowanego oprogramowana oraz sprzętu informatycznego, 14 prowadzenie rejestru uprawnień użytkowników do pracy w systemach informatycznych stosowanych w jednostce, 15 wsparcie informatyczne w ramach akcji wyborczych, spisów powszechnych, sprawozdawczości GUS oraz innych zadań zleconych. ”;

4) w § 11 ust.16 otrzymuje brzmienie:
16. Sporządzanie wniosków o rekompensatę dochodów utraconych. ”;

5) w § 11 dodaje się ust.29 o brzmieniu:
29. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem przez organ podatkowy kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego. ”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:
§ 12. IV. Wydział Budżetowy 1. Prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych. 2. Prowadzenie obsługi rachunków bankowych dla poszczególnych funduszy, prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej wydatków i dochodów w zakresie realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przygotowywanie dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczania środków finansowych w zakresie poszczególnych funduszy. 3. Prowadzenie rejestru weksli i gwarancji Gminy Łask. 4. Prowadzenie obsługi księgowej Urzędu, 5. Prowadzenie obsługi księgowej i sprawozdawczości funduszy celowych. 6. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych Urzędu oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu, rozliczanie inwentaryzacji a także dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 7. Organizowanie obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie. 8. Prowadzenie rejestru: umów oraz zleceń/zamówień. 9. Ocechowanie druków ścisłego zarachowania oraz wydawanie druków ścisłego zarachowania dot. inwentaryzacji. 10. Dekretowanie i sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. 11. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rozliczeń dotacji przekazywanych z budżetu gminy. 12. Naliczanie i wypłata: wynagrodzeń pracowniczych, diet radnym oraz uprawnionym przedstawicielom samorządów miejskich i wiejskich. 13. Naliczanie wynagrodzeń i należności z tytułów innych niż umowa o pracę. 14. Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia wynagrodzeń dla osób nie będących pracownikami. 15. Wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS i płatnika podatku dochodowego. 16. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wysokość wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 17. Wydawanie zaświadczeń do ustalenia kapitału początkowego pracowników z okresu zatrudnienia w Urzędzie oraz pracowników zwolnionych. 18. Sporządzanie wniosków o refundację wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu: 1 robót publicznych, 2 interwencyjnych, 3 zatrudnienia osób niepełnosprawnych i absolwentów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji. 19. Wystawianie not księgowych w zakresie wszystkich zadań Urzędu. 20. Sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej. 21. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych zadań. 22. Współpraca z RIO w zakresie przygotowywania i przekazywania sprawozdań. 23. Obsługa przelewów w systemie informatycznym KSAT i systemie bankowości elektronicznej. 24. Prowadzenie spraw i dokumentacji bankowej obsługi budżetu oraz kredytów i pożyczek w zakresie zamówień publicznych. 25. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego jako załącznika do projektu budżetu we współpracy z wydziałami Urzędu gospodarującymi poszczególnymi składnikami mienia. 26. Współdziałanie z wydziałami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonania budżetu. 27. Współpraca z RIO, izbą i urzędami skarbowymi, KRUS, urzędami kontroli skarbowej. 28. Prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym z tyt. podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT. 29. Dokonywanie zbiorczego rozliczenia VAT dla gminy oraz sporządzanie stosownej deklaracji. 30. Przekazywanie w strukturze JPK danych w zakresie czynności wykonywanych przez wydział. 31. Prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami urzędu spraw związanych z przejmowaniem przez gminę środków zgromadzonych na nieaktywnych kontach bankowych osób fizycznych. 32. Pełnienie obowiązków archiwizatora MDR oraz techniczne wsparcie osoby reprezentującej Gminę Łask w zakresie złożenia informacji MDR do KAS. 33. Przygotowywanie uchwały budżetowej i jej zmian oraz przygotowywanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej bieżąca aktualizacja. 34. Przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się WPF. Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu „BU”. ”;

7) w § 13 ust.4 uchyla się pkt 3.
8) w § 13 ust.6 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) opieka i nadzór nad tablicą reklamową (LED). ”;

9) w § 15 VII¹. Biuro Gospodarki Odpadami ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) prowadzenie działań w celu zapewnienia osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, składowania odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,” 10) w § 17 ¹ ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Zadania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności: a) przygotowywanie materiałów dla oceny zmian w zagospodarowaniu, oraz analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy ( zwane dalej studium ), b) przygotowywanie projektów uchwał związanych z procedurami sporządzania planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, c) opracowywanie planu ogólnego gminy jego zmian lub aktualizacji, d) opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, e) prowadzenie procedur formalno-prawnych związanych ze sporządzaniem planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, f) przygotowywanie materiałów, udział w przeprowadzaniu procedur przetargowych dla planu ogólnego gminy, opracowań planistycznych (np. infrastruktura, ocena skutków finansowych opracowania planu), g) opracowywanie uwag i wniosków oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian dla gmin sąsiednich, h) opiniowanie opracowań i dokumentacji mających znaczenie dla planowania przestrzennego, sporządzanych przez inne wydziały i jednostki gminy oraz inne podmioty, i) prowadzenie i aktualizowanie rejestru planu ogólnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie oryginałów i kopii (w tym również uchylonych i nieobowiązujących), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz innych opracowań i dokumentacji mających znaczenie dla przestrzennego rozwoju miasta, j) przekazywanie wojewodzie łódzkiemu, marszałkowi województwa łódzkiego i staroście łaskiemu kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w tych planach, k) organizowanie prac komisji urbanistyczno-architektonicznej dla wydania opinii do projektu studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, l) wydawanie wyrysów i wypisów z planu ogólnego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego, m) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w planie ogólnym gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, n) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzanie lub zmianę planu ogólnego gminy planów miejscowych i studium, o) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, p) prowadzenie rejestrów wniosków i wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, q) orzekanie w drodze decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu, r) prowadzenie postępowań na rzecz przeniesienia decyzji na inną osobę, s) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy albo ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub gdy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, chyba, że została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, t) wykonywanie oceny poziomu hałasu dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska, u) naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. v) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. ”;

11) w § 18 dodaje się ust. 17 o brzmieniu:
17. Wykonywanie czynności kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej w procedurze postępowań administracyjnych i podatkowych prowadzonych przez burmistrza, na podstawie odrębnego wyznaczenia przez właściwy organ lub sąd. ”;

12) § 20 otrzymuje brzmienie:
§ 20. XII. Zespół Bezpieczeństwa Obywateli 1. W zakresie spraw obronnych: 1) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań obronnych nałożonych na gminę, 2) opracowywanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i innych dokumentów z nim związanych, 3) przygotowanie planów szkolenia obronnego i ich realizacja, 4) przygotowanie elementów systemu obronnego państwa (akcji kurierskiej i stałego dyżuru), 5) przygotowanie podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych, 6) nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby Sił Zbrojnych oraz innych uprawnionych organów i instytucji oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru świadczeń, 7) uchylony, 8) przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, 9) współdziałanie z terenowymi organami administracji wojskowej, 10) prowadzenie bazy danych HNS stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych w ramach państwa i gospodarza, 11) współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, 2. Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych: 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, 2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, 3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, 4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa ( co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Burmistrza planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji, 6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, 7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, 8) prowadzenie aktualnego wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, 9) przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa. 3. W zakresie zarządzania kryzysowego: 1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, 2) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu powodziowego, 3) utrzymanie i wyposażenie gminnego magazyny przeciwpowodziowego, 4) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego, 5) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, 6) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy, 7) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym i współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym zakresie, 8) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 9) przygotowywanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, 10) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, 11) prowadzenie bazy sił i środków zarządzania kryzysowego, 12) zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji, remontu, środków technicznych i umundurowania w gminnym magazynie zarządzania kryzysowego. 4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej: 1) prowadzenie spraw związanych z jednostkami OSP w zakresie wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej, a także ubezpieczenia, badań lekarskich oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, 2) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy, 3) współdziałanie z KP PSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy. 5. Prowadzenie spraw dotyczących organizowania na terenie gminy Łask zgromadzeń publicznych, imprez masowych, oraz innych imprez artystycznych i rozrywkowych niebędących imprezami masowymi. 6. Współdziałanie z instytucjami w zakresie spraw związanych z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w szczególności z KPP w zakresie monitoringu miasta. Przy znakowaniu spraw Zespół używa symbolu „BO”. ”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

Burmistrz

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3642023 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (298,96KB)