Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Łasku z dnia 21-06-2023 w sprawie określenia formy, terminów i kontroli sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miejskim w Łasku i gminnych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), oraz w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803), § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 144, z 2023 r. poz. 193), w związku z § 9 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396, z 2021 r. poz. 2431) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się formę, terminy i zasady kontroli sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miejskim w Łasku i gminnych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łasku oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Budżetowego Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia formy, terminów i kontroli sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miejskim w Łasku i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1722023 Burmistrza Łasku z dnia 21-06-2023 w sprawie określenia formy terminów i.pdf (487,34KB)

DOCXZałącznik nr 1 1722023.docx (9,66KB)