Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowtnej w Łasku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/376/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 5 kwietnia 2013 r. poz. 1926, ze zmianą Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 6 kwietnia 2016 r. poz. 1557). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.pdf (271,76KB)

DOCXZałącznik nr XXI/257/2020.docx (12,21KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXI/257/2020.docx (12,22KB)