Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/871/2024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2024-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1693, 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/844/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2024-2035:
1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVII8712024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2024-2035.pdf (2,18MB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVII8712024.docx (32,30KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXVII8712024.docx (24,69KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXVII8712024.docx (10,52KB)