Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/258/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku, ul. Polna 12, 98 - 100 Łask, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 5.309,508,54 zł, - rachunku zysków i strat wykazującego zysk w wysokości 12.544,42 zł. 2. Sprowozdanie finansowe za 2019 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat, bilansu oraz dodatkowej informacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXI/258/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2019 r..pdf (1,78MB)

PDFZalacznik1 XXI/258/2020.pdf (1,62MB)