Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/875/2024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672, 2005), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIX/548/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask, zmienionej uchwałą Nr L/559/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 wrzesnia 2018 r., uchwałą Nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2019 r. oraz uchwałą Nr L/632/2022 z dnia 26 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektora nie może być niższy niż 8% i nie wyższy niż 35% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. ”;

2) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Dodatek funkcyjny ustala się w wysokości:

Lp. Pełniona funkcja Miesięcznie w zł
    od do
1. Przedszkola:    
  1) dyrektor przedszkola liczącego:    
  a) do 6 oddziałów 700 1800
  b) 7 i więcej oddziałów 800 2200
  2) wicedyrektor 400 1000
2. Szkoły podstawowe, zespoły szkół:    
  1) dyrektor szkoły liczącej    
  a) do 8 oddziałów 700 1400
  b) 9-16 oddziałów 800 2200
  c) 17-24 oddziałów 950 3000
  d) 25 i więcej oddziałów 1100 3500
  2) wicedyrektor 600 1400

”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Wysokość dodatku funkcyjnego wynosi:

Lp. Pełniona funkcja Miesięcznie w zł
1. Wychowawca klasy 400
2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 400
3. Opiekun stażu 400
4. Mentor 400
5. Doradca metodyczny od do
    200 400

 

 

”;

§ 2. Pozostałe zapisy w Regulaminie wynagradzania nauczycieli pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr LXVII8752024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 zmieniająca uchwałę w.pdf (236,82KB)