Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/876/2024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672, 2005), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/545/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1, według następujących zasad:

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć po obniżce
1. - drugi wicedyrektor 10 godzin
2. - od 7 i więcej oddziałów 15 godzin

 

 

”;
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr LXVII8762024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 zmieniająca uchwałę w.pdf (225,80KB)