Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/878/2024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne przyznane w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 96 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVII8782024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne przyznane w.pdf (213,50KB)