Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/882/2024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 zmieniająca uchwałę Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr XXII/283/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lipca 2020 r., uchwałą Nr LX/733/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 maja 2023 r. oraz uchwałą Nr LXII/773/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 sierpnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVII8822024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 zmieniająca. w.pdf (527,59KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVII8822024.docx (8,69KB)