Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/883/2024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory, gmina Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1688) oraz uchwały Nr XLVI/586/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory, gmina Łask, zmienionej uchwałą Nr LXIII/786/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 września 2023 r., po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask zatwierdzonego uchwałą LXIV/809/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 października 2023, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory, zwany dalej „planem”, składający się z: 1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały;
2) części graficznej, stanowiącej rysunek planu w skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały – stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały;
5) danych przestrzennych aktu – stanowiących załącznik Nr 4.

§ 2. 1. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice określono w uchwale Nr LXIII/786/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 września 2023 r. zmieniającą uchwałę Nr XLVI/586/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory. 2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
3. Ustalenia planu określone są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku planu.

§ 3. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
5) parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości;
7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
8) stawki procentowej stanowiącej podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

2. Z uwagi na brak występowania problematyki plan nie zawiera ustaleń dotyczących:
1) zasad kształtowania krajobrazu;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2) linia rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) granica strefy ochronnej od istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
5) granica strefy ochronnej od urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW (oznaczona symbolem pobocznym - linia rozgraniczająca teren oznaczony symbolem 1U-P stanowi jednocześnie granicę strefy);
6) zieleń izolacyjna;
7) barwne i literowe przedstawienie przeznaczenia terenu.

4. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to:
1) linie wymiarowe;
2) przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;
3) teren wojskowej bocznicy kolejowej;
4) ujęcie wody podziemnej o udokumentowanych zasobach.

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łasku;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących ustawach wraz z aktami wykonawczymi, oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4) obszarze – należy przez to rozumieć obszar w gminie Łask, objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;
5) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku drogi i która nie dotyczy podziemnych części budynku, urządzeń budowlanych związanych z budynkiem oraz takich elementów architektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki, winda, pochylnia, podest, rampa i inne detale wystroju architektonicznego nie więcej niż 1,50 m;
7) działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek budowlanych zagospodarowanych tym samym przedsięwzięciem inwestycyjnym;
8) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy jaką zajmują wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
9) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków o charakterze trwałym, do powierzchni działki budowlanej;
10) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 10°;
11) dachu wielospadowym – należy przez to rozumieć dach o minimum dwóch połaciach dachowych i kącie nachylenia połaci dachowych od 10° do 35°;
12) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć dodatkowe zespoły roślinności zimozielonej i wielowarstwowej (niebędące lasem), których celem jest zapobieganie przenikaniu do środowiska hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza, a także mające na celu zmniejszenie ich natężeń oraz ochronę sąsiadujących terenów przed ewentualnymi uciążliwościami;
13) zieleni wysokiej - należy przez to rozumieć drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m;
14) obiektach i elementach zagospodarowania działek niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania – należy przez to rozumieć m.in.: sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, budynki gospodarcze, garażowe, wiaty, altany, dojścia, dojazdy, parkingi, miejsca postojowe.

2. Pozostałe pojęcia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w przepisach odrębnych regulujących dziedzinę, w kontekście której te pojęcia występują,a w przypadku braku tych definicji zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem tych pojęć.


Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania § 5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U-P ustala się przeznaczenie jako teren usług lub produkcji. 2. W granicach terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) realizację:
a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

b) zabudowy usługowej,

c) instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 100kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni,

d) obiektów i elementów zagospodarowania działek, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania,

e) pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 8,0 m,

f) nowych urządzeń infrastruktury technicznej w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią zabudowy;


2) realizację co najmniej jednej z funkcji wymienionych w pkt 1.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 6. Na obszarze objętym planem ustala się ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowiązek utrzymania nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) przed ustaloną planem nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się;
a) realizację obiektów obsługi wjazdów, w szczególności dozoru, o wysokości nieprzekraczającej 6,00 m i łącznej powierzchni zabudowy na danej działce budowlanej nieprzekraczającej 20 m 2 ,
b) przebudowę i bieżącą konserwację istniejących obiektów budowlanych,

c) lokalizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych;


3) dopuszcza się prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania urządzeń technicznych poprawiających standardy użytkowania budynków;
4) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych (typu siding);
5) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działek budowlanych lub w odległości 1,5 m od granicy z działkami sąsiednimi.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu § 7. 1. Na całym obszarze planu ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia: 1) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
2) oddziaływanie prowadzonych działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) wraz z przepisami wykonawczymi;
3) obowiązek przestrzegania standardów emisji do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;
4) zakaz lokalizacji instalacji służących do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków;
5) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko, poza obszarem objętym planem, poprzez emisję substancji i energii w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych;
6) każda działalność prowadzona w obszarze planu nie może wpłynąć ujemnie i pogorszyć stanu Jednolitych Części Wód podziemnych i powierzchniowych;
7) nakaz odprowadzania ścieków komunalnych w ramach projektowanej sieci kanalizacyjnej; do czasu jej realizacji dopuszcza się indywidualne ekologiczne sposoby prowadzenia gospodarki ściekowej, jako rozwiązanie tymczasowe (np. szczelne zbiorniki bezodpływowe, oczyszczalnie biologiczne), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
8) nakaz zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną w ramach istniejących i projektowanych urządzeń sieciowych zgodnie z warunkami określonymi w planie;
9) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody;
10) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi, gromadzenia odpadów na terenie działek poza pojemnikami na odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) zakaz składowania i magazynowania odpadów innych niż odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością;
12) zakaz lokalizowania budowli i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogących powodować emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym.

Rozdział 5.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu § 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U-P, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dla budynków usługowych, składów, magazynów:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) wysokość budynków: nie więcej niż 11,0 m, maksymalnie 3 kondygnacje naziemne,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 wielospadowe,

3 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°;2) dla budynków produkcyjnych:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) wysokość budynków: nie więcej niż 25,0 m,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°;3) dla budynków stanowiących obsługę wjazdu, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej:
a) ustalenia związane z nieprzekraczalną linią zabudowy zgodnie z § 6 pkt 2,

b) wysokość budynków: nie więcej niż 6,0 m, maksymalnie 1 kondygnacja naziemna,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 wielospadowe,

3 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°;4) wysokość obiektów i urządzeń technologicznych tj. maszty, kominy, silosy itp. – do 25,0 m, z uwzględnieniem wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy;
5) dla budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b) wysokość: 1 kondygnacja naziemna, maksymalnie 8,0 m,

c) dachy: - spadowe o kacie nachylenia połaci dachowych w przedziale 10° - 30°, z dopuszczeniem płaskich;


6) na budynkach, nad płaszczyzną dachów, dopuszcza się realizację instalacji fotowoltaicznych o wysokości nie większej niż 3,0 m ponad wysokość budynków dopuszczoną planem;
7) wysokość wolno stojących instalacji fotowoltaicznych nie większa niż 5 m;
8) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej –25%;
9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 10%;
10) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 1,0;
11) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,1;
12) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §14;
13) obsługa komunikacyjna - z drogi wojewódzkiej klasy głównej znajdującej się poza obszarem objętym planem.

Rozdział 6.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy § 9. 1. Na obszarze objętym planem ustala się: 1) strefę ochronną od urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW. Na rysunku planu granicę ww. strefy oznaczono za pomocą symbolu pobocznego ze względu na potrzebę zachowania czytelności mapy. Linia rozgraniczająca teren oznaczony symbolem 1U-P stanowi jednocześnie granicę strefy;
2) wszelkie oddziaływania związane z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu pochodzące od zainstalowanych urządzeń o których mowa w ust. 1 nie mogą wykraczać poza wyznaczone granice ww. strefy ochronnej;
3) obowiązuje postępowanie wynikające z przepisów odrębnych w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o wysokości 50 m n.p.t. i wyższych, stanowiących przeszkody lotnicze;
4) obszar objęty planem znajduje się w granicach powierzchni ograniczających wysokość zabudowy dla lotniska „Łask” do 235 m n.p.m. zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) na obszarze objętym planem ustala się, zgodnie z przepisami odrębnymi, obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego „Łask” - podobszar „B”, ustanowiony ze względu na hałas lotniczy, którego granicę wewnętrzną wyznacza izofona 50 dB/noc, a zewnętrzną wyznacza izofona 45 dB/noc, w której obowiązuje zakaz tworzenia stref ochronnych "A" uzdrowisk oraz obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące szpitali, domów opieki społecznej, obiektów związanych z stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) obszar objęty planem graniczy z terenem kolejowym (bocznica kolejowa) w związku z tym lokalizację zabudowy ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) w obrębie strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wyznaczonej w odległości po 7,5 m od osi tej linii:
a) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej,

c) powyższe ograniczenia nie obowiązują w przypadku likwidacji linii (likwidacja linii powoduje likwidację wyznaczonej strefy ochronnej), skablowania lub jej przeniesienia poza obszar objęty planem miejscowym;


8) na terenie, na którym występuje indywidualne ujęcie wód podziemnych o udokumentowanych zasobach – ujęcie należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z powierzchni. W przypadku rezygnacji z użytkowania studni – należy je zlikwidować zgodnie z przepisami odrębnymi na podstawie projektu geologicznego;
9) nakaz sytuowania nowych budynków od strony terenów lasów zlokalizowanych poza obszarem objętym planem zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości § 10. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;
2) w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U-P dopuszcza się scalenia i podział nieruchomości z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych z uwzględnieniem następujących wskaźników:
a) minimalna powierzchnia działki: 2000 m 2 ,
b) minimalna szerokość frontu działki: 20,00 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° z tolerancją 15 o ;

3) ustala się zakaz wydzielania działek budowlanych nie mających dostępu do drogi publicznej bądź wewnętrznej z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej § 11. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych i przeciwpożarowych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć wodociągową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb,

b) przy projektowaniu i modernizacji sieci wodociągowych należy uwzględniać wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiedniej ilości i wydajności hydrantów dla celów przeciwpożarowych,

c) dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody;


2) odprowadzanie ścieków:
a) odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych w oparciu o projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb,

b) powiązanie sieci kanalizacyjnej z układem zewnętrznym poprzez kolektor ściekowy znajdujący się wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 473 (około 165 metrów na zachód od granicy obszaru objętego planem),

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne ekologiczne sposoby prowadzenia gospodarki ściekowej, jako rozwiązanie tymczasowe (np. szczelne zbiorniki bezodpływowe, przyzakładowe oczyszczalnie biologiczne), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

d) obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków wprost do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorników na ścieki,

e) wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej nie mogą przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych;


3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
a) do istniejącej i projektowanej zakładowej sieci kanalizacji deszczowej,

b) na własny nieutwardzony teren lub na teren będący we władaniu inwestora,

c) oczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych według przepisów odrębnych;


4) zasilanie w energię elektryczną:
a) budowę, rozbudowę, przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z uwzględnieniem następujących zasad:
1 dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych,

2 dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na wydzielonych działkach, z możliwością dostępu do dróg publicznych lub wewnętrznych. Lokalizacja stacji wynikająca z potrzeb podstawowych nie wymaga zmiany ustaleń planu,b) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w oparciu o energię odnawialną o mocy przekraczającej 100 kW, z wyłączeniem wszelkich elektrowni wiatrowych i biogazowni, przy czym produkcja energii tylko na potrzeby własne, bez możliwości sprzedaży. Linie rozgraniczające terenów stanowią jednocześnie granice stref ochronnych odnawialnych źródeł energii;


5) zaopatrzenie w gaz przewodowy:
a) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w gaz,

b) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej,

c) możliwość lokalizowania zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych;


6) zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę użytkową:
a) ogrzewanie budynków indywidualne z zastosowaniem rozwiązań technicznych i mediów grzewczych nie powodujących wysokiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, oraz nie pogarszających stanu środowiska naturalnego,

b) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową, w tym w oparciu o energię odnawialną o mocy przekraczającej 100 kW, z wyłączeniem wszelkich elektrowni wiatrowych i biogazowni, przy czym tylko na potrzeby własne, bez możliwości sprzedaży;


7) gospodarka odpadami:
a) plan ustala, że odpady komunalne będą segregowane i sortowane w miejscu ich powstawania oraz wywożone na składowisko odpadów przez koncesjonowanych przewoźników zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ustala się obowiązek wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, które będą opróżniane zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych;


8) wyposażenie w środki łączności:
a) zaopatrzenie w łącza telefoniczne będzie się odbywać z istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej,

b) obsługa abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy.


2. W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z planowanym zagospodarowaniem terenu – możliwa przebudowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami norm branżowych.
3. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji i łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz inwestycji w zakresie bezpieczeństwa państwa - zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. Dla obszaru objętego planem ustala się powiązanie obszaru planu z zewnętrznym układem oraz obsługę komunikacyjną terenu przez istniejącą drogę wojewódzką znajdującą się bezpośrednio poza obszarem objętym planem.
§ 13. Budowa dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu w granicach terenów przeznaczonych na cele zabudowy i służących obsłudze komunikacyjnej tych terenów o szerokości pasa drogi - minimum 5 m, z zastrzeżeniem wymagań wynikających z przepisów odrębnych z zakresu budownictwa.
§ 14. 1. Ustala się liczbę miejsc do parkowania dla samochodów dotyczącą nowo projektowanych budynków lub ich części: 1) dla funkcji produkcyjnej, składów i magazynów: minimum jedno stanowisko dla samochodów osobowych na każdych 5 zatrudnionych oraz minimum jedno stanowisko dla samochodów ciężarowych na każde 2000 m 2 powierzchni użytkowej; 2) dla funkcji usługowej: minimum jedno miejsce postojowe na każde 100 m 2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej oraz jedno miejsce do parkowania na 2 zatrudnionych; 3) dla funkcji biurowych: min 1 stanowisko dla samochodów osobowych na każdych 4 zatrudnionych;
4) na parkingach dla samochodów osobowych:
a) liczących do 20 miejsc przeznaczonych na postój pojazdów - należy przeznaczyć nie mniej niż 1 miejsce na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach o ruchu drogowym,

b) liczących powyżej 20 miejsc przeznaczonych na postój pojazdów - należy przeznaczyć nie mniej niż 5% ogólnej liczby miejsc na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach o ruchu drogowym.


2. Realizacja miejsc parkingowych w obszarze planu ustala się w formie parkingów lub garaży.

Rozdział 9.
Stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości § 15. Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się stawkę dla naliczenia opłat związanych z uchwaleniem miejscowego planu w wysokości, płatną w przypadku zbycia tej nieruchomości:
1) 30% dla części terenu oznaczonego w planie symbolem 1U-P w zakresie działek nr ewid. 156 i 157 obręb Wola Łaska oraz dz. nr ewid 21 obręb Teodory;
2) dla terenów pozostałych stawki procentowej nie ustala się.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku i zamieszczeniu jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVII8832024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w.pdf (7,41MB)

DOCXUzasadnienie LXVII8832024.docx (11,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVII8832024.docx (9,51MB)

DOCXZałącznik nr 2 LXVII8832024.docx (5,94KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXVII8832024.docx (5,81KB)