Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

01.03.2024 r. - Ogłoszenie Burmistrza Łasku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych

Łask, dnia 26 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Łasku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Łask

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zmianami) w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1688) oraz Uchwały XL/532/2022  Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie przygotowania przez Burmistrza Łasku projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały wyłożony zostanie w dniach od 11 marca 2024 r. do 2 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14, pokój Nr 75, w godzinach 7.30-15.30 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem: www.lask.pl.

Do wyżej wymienionego projektu uchwały zainteresowani mogą wnosić uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r. Uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 w godzinach urzędowania;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@lask.pl.

Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania lub siedziby (wg wzoru formularza zgłoszeniowego). Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Łasku, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

BURMISTRZ ŁASKU
/-/ Gabriel Szkudlarek

PDF  Projekt uchwały.pdf (216,04KB)

PDFRysunek poglądowy.pdf (9,28MB)