Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 81/2024 Burmistrza Łasku z dnia 29-03-2024 w sprawie zlecenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku zadania w zakresie realizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego wyborców

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Uchwały Rady Miejskiej w Łasku Nr XX/220/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2607) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zlecam Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku (zwanym dalej ZKM) z siedzibą w 98-100 Łask, ul. Lutomierska 2 zadanie określone w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w zakresie wykonania bezpłatnego przewozu pasażerskiego wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położnym na obszarze Gminy Łask, w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2. W przypadku wystąpienia w Gminie Łask ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów) zaplanowanego na dzień 21 kwietnia 2024 r., zadanie określone w ust. 1 ZKM w Łasku zobowiązany jest wykonać także w dniu ponownego głosowania.
§ 2. 1. ZKM wykonuje zadanie wskazane w §1 w zakresie bezpłatnego przewozu wyborców na obszarze Gminy Łask zgodnie z wytycznymi wskazanymi w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408). 2. ZKM wykonuje zlecone zadanie przy wykorzystaniu taboru pozostającego w jego dyspozycji oraz z zachowaniem co najmniej standardów jakościowych tj. zapewnienia należytego stanu taboru w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, czystości i estetyki, a także zgodności z normami technicznymi i użytkowymi wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym z zakresu ochrony środowiska, a także posiadającym wszystkie wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz aktualne przeglądy techniczne.
3. ZKM zobowiązuje się do utrzymania rezerwowego taboru autobusowego, gotowego do wyjazdu na linie komunikacyjne określone w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz w przypadku wystąpienia ponownego głosowania także w dniu 21 kwietnia 2024 r., zapewniającego ciągłość realizowania zadania.
4. ZKM jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Gminy Łask o przeszkodach w realizacji zleconego zadania uzasadniających konieczność skorzystania z usług innego przewoźnika w celu zapewnienia ciągłości realizowania tego zadania.

§ 3. 1. Stawka za 1 km wykonanych przewozów pasażerskich wyborców zostanie zróżnicowana według wielkości pojazdu, którym ZKM zrealizuje zlecone zadanie i nie może przekroczyć maksymalnych stawek określonych poniżej dla poszczególnego pojazdu: 1) autobus mogący przewieźć do 22 osób - maksymalna stawka za 1 km - 6 zł;
2) autobus mogący przewieźć do 32 osób - maksymalna stawka za 1 km - 9 zł;
3) autobus mogący przewieźć powyżej 32 osób - maksymalna stawka za 1 km - 12 zł.

2. Rozliczenie zleconego zadania nastąpi poprzez wystawienie przez ZKM noty księgowej wraz z zestawieniem zawierającym dane niezbędne do rozliczenia zleconego zadania, w tym w szczególności określenie:
1) wielkości taboru, którym wykonane zostaną przewozy pasażerskie (ilość miejsc w autobusie);
2) kalkulacji stawki za 1 km w zależności od wielkości pojazdu, jakim wykonywany będzie przewóz wyborców z uwzględnieniem ust. 1;
3) liczby wyborców korzystających z przewozu pasażerskiego;
4) zorganizowanych linii komunikacyjnych w tym długości poszczególnej linii oraz łącznej ilości linii;
5) ilości wykonanych kursów na danej linii komunikacyjnej;
6) łącznej ilości wykonanych kilometrów na liniach komunikacyjnych;
7) łącznego kosztu wykonanych przewozów.

3. Nota księgowa wraz z zestawieniem danych wskazanych w ust. 2 zostaną przekazane Gminie Łask przez ZKM bezpośrednio po zakończeniu realizacji zadania, jednak nie później niż do:
1) 10 kwietnia 2024 r. w przypadku wystąpienia głosowania wyłącznie w terminie 7 kwietnia 2024 r. (I tura wyborów) lub; 2) 24 kwietnia 2024 r. w przypadku wystąpienia ponownego głosowania w terminie 21 kwietnia 2024 r. (nota księgowa wraz z rozliczeniem łącznie za transport z I oraz II tury wyborów).
4. Nota księgowa zostanie uregulowana przez Gminę Łask w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia przez ZKM, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Gminę Łask środków na to zadanie od Wojewody Łódzkiego, zgodnie z art. 37g ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2023 r. poz. 2408).

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

  Sylwester Florczak

 

PDF   Zarządzenie Nr 812024 Burmistrza Łasku z dnia 29-03-2024 w sprawie zlecenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w.pdf (220,63KB)