Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Łasku 2016 r.

PDFZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (268,76KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów terapeutycznych (106,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 3/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (230,01KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 03/2016 r. (83,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem; (179,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2016 (203,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (231,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 7/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (167,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (125,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (334,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (172,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (56,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 13/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. (38,09KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 14/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (53,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul. Karpińskiego (187,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 36/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku, zmienione zarządzeniem Burmistrza Łasku nr 215/15 z dnia 20 października 2015 r. (279,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku (2,09MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 18/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask. (97,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 19/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (178,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 20/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (247,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 21/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 116/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask (89,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (551,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (468,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 24/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Łasku. (50,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem ; (182,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 26/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku. (51,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 27/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (31,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w Zarządzenia Burmistrza Łask Nr 101/2014 z dnia 28.05.2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Łask na lata 2014-2020 (150,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 30/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (230,41KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 30/2016 r. (66,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 31/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (212,28KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 31/2016 r. (66,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016 (325,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (215,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 34/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (182,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 35/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej poł. w Łasku (w pobliżu oczyszczalni ścieków, przy granicy miasta z Orchowem) (174,41KB)
PDFZarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Łasku z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2016 (31,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 37/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (58,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 38/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków pracowników komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku (91,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (212,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (340,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 41/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia (180,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 42/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki (180,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 43/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (212,69KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 43/2016 r. (66,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 44/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku. (88,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 45/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji (46,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 46/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także wydawania w tych sprawach decyzji (46,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 47/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji (45,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 48/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego (45,97KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 49/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego (45,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 50/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego (45,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 51/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego (45,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 52/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego (45,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 53/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem ; (177,45KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016 (443,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (348,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (1,73MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2015-2023 (335,37KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (95,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 59/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Borszewice (84,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 60/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 37/16 Burmistrza Łasku z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 61/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,09KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 62/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016 (341,52KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (207,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu; (177,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 66/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert (83,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku. (92,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku. (429,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 69/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (206,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (490,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 72/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (105,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2016 roku (117,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (562,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (329,04KB)
PDFZarządzenie Nr 76/16 Burmistrza Łasku z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask. (29,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 77/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 78/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Zespole Bezpieczeństwa Obywateli w Urzędzie Miejskim w Łasku. (89,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 79/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 im. Słoneczko w Łasku. (84,45KB)
PDFZarządzenie Nr 80/16 Burmistrza Łasku z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łask na temat wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łask oraz określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (61,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 81/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej (89,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 82/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (376,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 83/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (328,26KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 85/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (71,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 86/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (176,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 87/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych (808,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 88/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku. (428,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 90/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (338,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. (217,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 92/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku. (90,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 93/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016 (327,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 94/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 73/2016 Burmistrza Łasku z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2016 roku (85,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 95/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie. (86,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 96/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 97/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016 (303,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 98/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę; (186,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 99/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (156,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 100/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie sposobu wyliczenia miesięcznej kwoty dotacji na ucznia niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. (217,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 101/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 102/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (98,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 103/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (363,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 104/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (437,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 105/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (361,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 106/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2016 roku (66,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 107/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok" (226,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 108/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych (415,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 109/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (246,26KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 110/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (357,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 111/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w najem; (183,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 112/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121/04 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2004r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów (89,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 113/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości; (86,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 114/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (174,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 115/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bałuczu (183,52KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 116/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/14 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask. (89,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 117/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Łaskiego Domu Kultury. (88,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 118/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy Alei Niepodległości. (200,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 119/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach lub szkoleniach pożarniczych. (876,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 120/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (630,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 121/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (385,09KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 122/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem oraz w drodze przetargu; (191,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 123/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury (84,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 124/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (87,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 125/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/16 Burmistrza Łasku z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask. (103,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. (87,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 127/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 96/16 Burmistrza Łasku z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 128/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 101/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 129/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 102/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 130/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (265,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 131/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (650,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 132/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (365,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 133/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w Urzędzie Miejskim w Łasku. (199,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 134/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku. (46,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 135/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku ,w obrębie 15, przy ul. Batorego (189,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 136/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej (188,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 137/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Wrzeszczewicach Skrejni (185,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 138/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę; (175,01KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 139/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 101/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, zmienionego Zarządzeniem nr 128/16 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 101/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,39KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 140/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (618,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (376,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 142/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego " Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie" (340,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 143/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji inwentaryzacyjnej (86,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 144/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej ( okolicznościowej ) (98,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 145/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 116/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask (90,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 146/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (126,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 147/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (100,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 148/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (101,93KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 149/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (98,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 150/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 174/5 Burmistrza Łasku z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Łask. (87,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 151/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałuczu. (83,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 152/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych (101,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 153/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę; (175,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 154/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna" (88,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 155/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/16 Burmistrza Łasku z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask. (88,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 156/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,61KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 157/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 158/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w szkołach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych i dotowanych przez Gminę Łask (226,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 159/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016 (324,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 160/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (109,01KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 161/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 156/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 162/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 157/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 163/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (471,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 164/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego (164,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 165/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (370,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 166/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (159,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 167/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (208,97KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 167/2016 r. (66,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 168/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (68,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 169/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 157/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej zmienionym Zarządzeniem nr 162/16 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2016 r. (90,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 170/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (74,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 171/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (69,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 172/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy Alei Niepodległości. (200,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 173/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łask na 2017 rok. (26,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 174/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Łasku (89,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 175/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku. (1,21MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 176/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 177/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (396,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 178/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (181,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 179/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 września 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert (84,41KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 180/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 września 2016 r. w sprawie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Łask (1,06MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 181/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 182/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Łask i jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych (557,93KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 183/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Łasku "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu". (307,97KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 184/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (233,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 185/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (247,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 186/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (235,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 187/16 BURMISTRZA ŁASKU0 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 180/16 Burmistrza Łasku z dnia 2 września 2016 r. w sprawie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Łask (288,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 188/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 189 /16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 145/15 z 13 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (74,09KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 190/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości (83,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 191/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 września 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem oraz w drodze przetargu (171,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 192/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (300,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 193/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (479,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 194/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2016 Burmistrza Łasku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku. (146,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 196/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 147/2013 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2013 r. w sprawie Instrukcji korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask (187,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 197/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości; (86,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 198/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (164,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości (86,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 200/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bałuczu (155,93KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 201/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości (86,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wrzeszczewice Skrejnia (157,14KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 203/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 204/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości; (85,86KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 205/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego (164,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 206/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (99,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 207/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad księgowania podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Łasku (325,45KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 208/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (70,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 209/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (96,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 210/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej (188,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 211/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku ,w obrębie 15 , przy ul. Batorego (191,45KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 212/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 213/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (526,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 214/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (363,93KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 215/2016 BURMISTRZA ŁASKU dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (36,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 216/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 86/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku (89,48KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 216/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 86/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku (89,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 218/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,61KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 219/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2016 (234,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 220/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (456,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 221/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (217,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 222/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2016 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2016 r. (116,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 223/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 224/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (442,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 225/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. objętych ewidencja w Urzędzie Miejskim w Łasku (234,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 227/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku. (88,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 228/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (202,69KB)
PDFZarządzenie Nr 229/16 Burmistrza Łasku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łask dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023. (39,86KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 230/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości położonej w Gorczynie; (172,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 231/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 232/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (469,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 233/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (496,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 234/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (474,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 235/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (211,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 236/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży w drodze przetargu; (193,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 237/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (480,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 238/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (493,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 239/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Łasku. (88,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 240/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (92,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 241/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 242/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,01KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 243/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku (309,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 245/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom kwot dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2017 rok (87,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 246/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (484,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 247/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (352,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 248/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2016 (234,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 251/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku. (92,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 252/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi zakładu budżetowego Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku. (92,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 253/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku. (93,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 254/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku. (92,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 255/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. (92,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 256/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku. (92,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 257/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Łaskiego Domu Kultury w Łasku. (92,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 258/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. (92,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 259/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. (93,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 260/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. (92,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 261/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Bałuczu. (90,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 262/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie. (91,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 263/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie. (92,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 264/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łasku im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. (94,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 265/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łasku im. Jana Pawła II. (91,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 266/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łasku im. Ignacego Jana Paderewskiego. (94,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 267/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łasku. (90,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 268/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Misiaczek w Łasku. (90,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 269/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku. (92,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 270/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku. (92,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 271/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne Nr 6 im. Słoneczko w Łasku. (91,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 272/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku (691,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 273/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (470,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 274/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (353,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 275/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (246,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 277/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (238,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 278/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (360,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 279/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości leśnej bez prawa zabudowy położonej w Łasku, w obrębie 5, przy ul. Swojskiej (185,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 280/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 241/16 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (84,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 281/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę; (164,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 282/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (493,41KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 283/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (87,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 285/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku. (88,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 286/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 287/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (230,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 288/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (356,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 289/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu (118,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 290/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku” (147,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 291/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (509,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 292/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2016 (694,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 293/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2017 rok (88,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 294/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2017 r. (608,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 295/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2017 r. (502,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 296/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w związku z jego nieobecnością. (143,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 297/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu dyrektora jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie. (41,76KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 298/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2016 Burmistrza Łasku z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Łask i jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych (354,76KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 303/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (381,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 304/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego (356,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 305/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego (233,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 306/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 288/2016 Burmistrza Łasku z dnia 19 grudnia 2016 r. (228,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 307/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 (231,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 308/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016 (218,69KB)