Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/275/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz art. 15 zzh ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086) i § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019;
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Łask za 2019 r.;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Burmistrza Łasku z wykonania budżetu za 2019 rok;
4) informacją o stanie mienia Gminy Łask;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku;
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku
udziela się Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXII/275/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.pdf (109,33KB)

DOCXAkt_RCL XXII/275/2020.docx (54,45KB)