Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/277/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 5.213,04 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną wiatę przystankową na ul. Żeromskiego w Łasku (obok firmy InstalPlast).
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
1 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 5.213,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 32.871,63 zł w związku z gwarancją ubezpieczeniową właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 528684 z dnia 01.09.2015 r.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 32.871,63 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 336.410,00 zł w związku z dotacją ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z Umową Nr 27/RŚ/2020 z dnia 26.06.2020 r.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 336.410,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 12.000,00 zł w związku z wpłatą darowizny, zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 czerwca 2020 r., dotyczącym Przebudowy ul. Gdańskiej w Łasku.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 12.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 359.972,06 zł w związku z Aneksem Nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0011/17-04 z dnia 28 lutego 2020 r. do Umowy o Dofinansowanie Projektu "Modernizacja transportu publicznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o numerze UDA-RPLD.03.01.02-10-0011/17-00 podpisanej w dniu 20 października 2017 r., zmienionej aneksem o numerze UDA-RPLD.03.01.02-10-0011/17-01 podpisanym w dniu 31 sierpnia 2018 r., aneksem o numerze UDA-RPLD.03.01.02-10-0011/17-02 podpisanym w dniu 29 stycznia 2019 r., aneksem o numerze UDA-RPLD.03.01.02-10-0011/17-03 podpisanym w dniu 21 sierpnia 2019 r. .
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
1 § 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 359.972,06 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 115.020,00 zł w związku z DecyzjąWojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.1042020 z dnia 29 maja 2020 r. (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.104.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.) na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2020 (dotyczy: Umowy Nr 4/M2/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.).
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 115.020,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 1.784.775,16 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.215,79 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.728.410,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści" , o kwotę 1.098.410,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie" , o kwotę 630.000,00 zł
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 402,60 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 402,60 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 11.746,77 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja transportu publicznego" , o kwotę 11.746,77 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 11.746,77 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 35.000,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 4.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach" , o kwotę 4.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 1.746.288,43 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 217.338,43 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym" , o kwotę 185,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103152E we Wrzeszczewicach Nowych" , o kwotę 800,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103172E w Borszewicach i Woli Bałuckiej", o kwotę 1.415,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Torowej i ulicy Łanowej w Łasku", o kwotę 800,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103210E w Ostrowie", o kwotę 55.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103166E w miejscowości Krzucz", o kwotę 3.848,43 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja ulicy Lipowej, Rolniczej i Brzozowej w Łasku - Kolumnie", o kwotę 5.290,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz", o kwotę 150.000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 1.276.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu", o kwotę 1.276.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 20.050,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku", o kwotę 20.050,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 15.400,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Odnawialne źródła energii w gm. Łask", o kwotę 15.400,00 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 22.000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Dotacja na zadania bieżące, kwotę 195.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się przeniesienia dochodów w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
z § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 984,00 zł.

do § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 984,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 24.870,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Wykup gruntów i nieruchomości", kwotę 24.870,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 24.870,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , kwotę 970,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 970,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Dostawa i montaż 2 sztuk dźwigów kuchennych w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Łasku", kwotę 970,00 zł
z działu 750 - Administracja publiczna
z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 100.000,00 zł
z rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 15.650,00 zł
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 84.350,00 zł
do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
do rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 200.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie", kwotę 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 823.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2020 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 13.900.877,27 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 12.926.221,48 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 27.989,68 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 946.666,11 zł.
§ 12. W uchwale Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 19.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 4.155.778,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 12.926.221,48 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł. ”;

§ 13. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 14. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 15. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr 28/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr 39/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 55/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 23 marca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 7 kwietnia, Nr 79/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 6 maja 2020 r., 110/2020 z dnia 18 maja 2020 r., 117/2020 z dnia 22 maja 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 128/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 135/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 141/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 144/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/196/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XIX/222/2020 z dnia 11 marca 2020 r., Uchwałą Nr XX/231/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXI/248/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10 i §11 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 16. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10 i §11 oraz w wyniku zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 142/2020 Burmistrza Łasku z dnia 23 czerwca 2020 r., w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020, nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 17. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXII/277/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (1,37MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXII/277/2020.docx (9,60KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXII/277/2020.docx (22,55KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXII/277/2020.docx (5,92KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXII/277/2020.docx (10,95KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXII/277/2020.docx (6,96KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXII/277/2020.docx (7,46KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXII/277/2020.docx (13,70KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXII/277/2020.docx (11,89KB)