Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/282/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Łasku przyul. Szerokiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalnej, Placu Szarych Szeregów oraz na Placu 11 Listop

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z toalet publicznych usytuowanych w Łasku przy ul. Szerokiej (przy markecie Vobiano), ul. Marii Skłodowskiej-Curie (przy targowisku Witaminka), ul. Szpitalnej (obok Kościoła), na Placu Szarych Szeregów (na terenie targowiska) oraz na Placu 11 Listopada (w budynku Muzeum) określony w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Korzystanie z toalet publicznych znajdujących się na terenie Łasku jest odpłatne. § 3. Ustala się opłatę za jednorazowe korzystanie z toalet publicznych położonych w Łasku w wysokości 1,00 zł (słownie jeden zł 00/100). § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXII/282/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Łasku przyul. Szerokiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalnej, Placu Szarych Szeregów oraz na Placu 11 Listop.pdf (303,81KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXII/282/2020.docx (6,59KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXII/282/2020.docx (6,41KB)