Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/283/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i pr

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462, 875) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 3740) ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: 6. Udostępnianie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek. ”;
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXII/283/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i pr.pdf (108,11KB)