Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/284/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/312/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 1565): 1) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 7. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. ”;

2) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 9. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. 2. Biblioteka prowadzi ponadto działalność edukacyjną i wydawniczą. ”;

3) § 17 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 17. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o bibliotekach. ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXII/284/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.pdf (110,35KB)