Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/285/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Łasku powołuje przedstawicieli do Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku w liczbie 6 osób. § 2. Rada Miejska w Łasku powołuje Radę Społeczną przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku, w następującym składzie: 1) Beata Mielczarek - Przewodniczący; 2) Bogdan Lisiecki - Przedstawiciel Wojewody; 3) Zofia Kulczyńska - członek (przedstawiciel Rady Miejskiej); 4) Stanisław Kołodziejski - członek (przedstawiciel Rady Miejskiej); 5) Andrzej Banaszczyk - członek (przedstawiciel Rady Miejskiej); 6) Grzegorz Rosiak - członek (przedstawiciel Rady Miejskiej); 7) Sylwester Florczak - członek (przedstawiciel Rady Miejskiej); 8) Andrzej Mara - członek (przedstawiciel Rady Miejskiej). § 3. Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku w dniu 10 września 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łasku. § 4. Rada Społeczna wykonuje swoje zadania określone w ustawie o działności leczniczej oraz w Regulaminie działalności Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku. § 5. Kadencję Rady Społecznej określa Statut Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku. § 6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 8. Tracą moc Uchwały: Uchwała Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku, Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku, Uchwała Nr XVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXII/285/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku.pdf (120,10KB)