Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Budżetowy (BU)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: BU
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

 

Pracownicy

 1. Naczelnik Karolina Wincek  (43) 676-83-20, pok.20
 2. Inspektor Mariusz Koper, kontakt tel. (43) 676-83-25, pok.25
 3. Inspektor Beata Stencel, kontakt tel. (43) 676-83-18, pok.18
 4. Inspektor Barbara Dudaczyk, kontakt tel. (43) 676-83-18, pok.18
 5. Inspektor Jolanta Malinowska, kontakt tel. (43) 676-83-22, pok.22
 6. Inspektor Agnieszka Tarka, kontakt tel. (43) 676-83-22, pok.22
 7. Inspektor Bogumiła Jankowska, kontakt tel. (43) 676-83-22, pok.22
 8. Inspektor Monika Kowalczyk, kontakt tel. (43) 676-83-18, pok.18
 9. Inspektor Katarzyna Kubiak, kontakt tel. (43) 676-83-19, pok.19
 10. Inspektor Martyna Błęcka, kontakt tel. (43) 676-83-19, pok.19
 11. Inspektor Anna Borkiewicz, kontakt tel. (43) 676-83-26, pok.26
 12. Inspektor Kinga Izydorczyk, kontakt tel. (43) 676-83-26, pok.26
 13. Inspektor Katarzyna Zawiasa, kontakt tel. (43) 676-83-24, pok.24

Zadania

 1. Prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych i dochodów z tytułu niepodatkowych należności budżetowych, z wyjątkiem dochodów z mienia komunalnego i opłat związanych z zarządzaniem drogami.
 2. Prowadzenie obsługi rachunków bankowych dla poszczególnych funduszy, prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej wydatków i dochodów w zakresie realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przygotowywanie dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczania środków finansowych w zakresie poszczególnych funduszy.
 3. Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Urzędu Miejskiego,
 4. Prowadzenie obsługi księgowej i sprawozdawczości funduszy celowych.
 5. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych Urzędu oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej, rozliczanie inwentaryzacji. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Organizowanie obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim .
 7. Prowadzenie rejestrów: umów oraz wpływających faktur i rachunków
 8. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowanie i wydawanie druków (druki inwentaryzacyjne i czeki).
 9. Dekretowanie i sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 10. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rozliczeń dotacji przekazywanych z budżetu gminy,
 11. Naliczanie i wypłata: wynagrodzeń pracowniczych, diet radnym oraz uprawnionym przedstawicielom samorządów miejskich i wiejskich.
 12. Naliczanie wynagrodzeń i należności z tytułów innych niż umowa o pracę.
 13. Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia wynagrodzeń dla osób nie będących pracownikami.
 14. Wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS i płatnika podatku dochodowego.
 15. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wysokość wynagrodzenia pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 16. Wydawanie zaświadczeń do ustalenia kapitału początkowego pracowników z okresu zatrudnienia w Urzędzie oraz pracowników zwolnionych.
 17. Sporządzanie wniosków o refundację wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu:
 • robót publicznych,
 • interwencyjnych
 • zatrudnienia osób niepełnosprawnych i absolwentów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 1. Prowadzenie ewidencji zakupów czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej.
 3. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych zadań.
 4. Współpraca z RIO w zakresie przygotowywania i przekazywania sprawozdań.
 5. Sporządzanie informacji o zdarzeniach mających wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych innych osób.
 6. Prowadzenie spraw i dokumentacji bankowej obsługi budżetu oraz kredytów i pożyczek w zakresie zamówień publicznych.
 7. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego jako załącznika do projektu budżetu we współpracy z wydziałami Urzędu gospodarującymi poszczególnymi składnikami mienia.
 8. Współdziałanie z wydziałami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonania budżetu.
 9. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, izbą i urzędami skarbowymi, KRUS, urzędami kontroli skarbowej.