Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/291/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-08-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr 258/RŚ/20 z dnia 8 lipca 2020 roku dotyczącą przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 38.097,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. dotyczącym przyznania środków z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 38.097,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 641.112,44 zł w związku z Umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0019/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. o dofinansowanie Projektu pn.: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 337.395,63 zł

2 § 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 303.716,81 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 471.971,66 zł w związku z Umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Nr RPLD.11.01.01-10-B003/19-00 z dnia 30 lipca 2020 r. o dofinansowanie Projektu: "Przedszkolaki na start - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
1 § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 228.766,08 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola


2 § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 243.205,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 19.800,00 zł z tytułu przewidywanych wpływów w związku z utworzeniem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
1 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 19.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 11.500,00 zł w związku z Umową Nr 1284/2020/05/OZ-UP-go/D z dnia 30 czerwca 2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczącą dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
1 § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 11.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 29.153,00 zł w związku z pismem WFOŚiGW w Łodzi Nr Zl.411.2937.2020 z dnia 9 lipca 2020 r. dotyczącym przyznania dotacji na realizację zadania pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2020 roku".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
1 § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 29.153,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 1.223.932,10 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 38.097,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 641.112,44 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask"", o kwotę 641.112,44 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 641.112,44 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 228.766,08 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 243.205,58 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 48.598,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 14.153,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 2.298,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 2.298,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Łasku", o kwotę 2.298,00 zł
do zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się przeniesienia dochodów w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 801 - Oświata i wychowanie
z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
z § 0830 - Wpływy z usług, kwotę 67.200,00 zł.

do rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
do § 0830 - Wpływy z usług, kwotę 67.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 11. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 1.731,36 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja transportu publicznego", kwotę 1.731,36 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 1.731,36 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 1.731,36 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja transportu publicznego", kwotę 1.731,36 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowania
w rozdziale 80101 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 20.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja zaplecza higieniczno - sanitarnego w Szkole Podstawowej w Okupie", kwotę 20.000,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 20.000,00 zł
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 189.046,84 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", kwotę 189.046,84 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 189.046,84 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", kwotę 189.046,84 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 189.046,84 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 184.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści", kwotę 134.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów" , kwotę 50.000,00 zł
z działu 801 - Oświata i wychowanie
z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 46.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", kwotę 46.000,00 zł
do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
do rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 230.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie", kwotę 230.000,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 3.671,59 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103210E w Ostrowie", kwotę 3.671,59 zł
z działu 801 - Oświata i wychowanie
z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 11.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", kwotę 11.000,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 3.328,41 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Łasku", kwotę 3.328,41 zł
do działu 801 - Oświata i wychowanie
do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 18.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Łasku", kwotę 18.000,00 zł
z działu 801 - Oświata i wychowanie
z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 90.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", kwotę 90.000,00 zł
do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
do rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 90.000,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 100.000,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 85.000,00 zł
do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
do rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 15.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 12. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 13. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 14. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr 28/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr 39/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 55/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 23 marca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 7 kwietnia, Nr 79/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 6 maja 2020 r., 110/2020 z dnia 18 maja 2020 r., 117/2020 z dnia 22 maja 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 128/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 135/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 141/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 144/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr 152/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 162/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Nr 175/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 176/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 186/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r., Nr 196/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/196/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XIX/222/2020 z dnia 11 marca 2020 r., Uchwałą Nr XX/231/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXI/248/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXII/277/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10 i §11 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10 i §11 oraz w wyniku zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 176/2020 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2020 r., w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020, nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 16. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020. § 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/291/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-08-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (1,12MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIII/291/2020.docx (11,58KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXIII/291/2020.docx (23,53KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXIII/291/2020.docx (10,14KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXIII/291/2020.docx (6,99KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXIII/291/2020.docx (14,08KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXIII/291/2020.docx (12,07KB)