Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/294/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-09-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 129.512,21 zł w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.202.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.202.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.) w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 67.820,96 zł

2 § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 61.691,25 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 572.143,00 zł w związku z Umową o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 184/G/2020 z dnia 11.09.2020 r. na realizację zadania pn. :"Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
1 § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 572.143,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 881.574,99 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
1 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 23.312,00 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne


2 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 6.198,37 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


3 § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, o kwotę 1.418,00 zł

4 § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 118.234,00 zł

5 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 44.786,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


6 § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 662,00 zł

7 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 29,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


8 § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 400.000,00 zł

9 § 0320 - Wpływy z podatku rolnego, o kwotę 1.100,00 zł

10 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 31.000,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


11 § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 50.000,00 zł

12 § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 65.000,00 zł

13 § 0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów, o kwotę 240,00 zł
w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


14 § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, o kwotę 2.100,00 zł
w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa


15 § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 43.000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe


16 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 829,00 zł

17 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 3.635,00 zł

18 § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, o kwotę 676,50 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych


19 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 4.854,50 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola


20 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 7.633,00 zł

21 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 29.500,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe


22 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 300,00 zł
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej


23 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 6.000,00 zł
w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


24 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 25.000,00 zł
w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania


25 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 15,00 zł

26 w rozdziale 85295 - Pozostała działalność
27 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , o kwotę 1.000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze


28 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 600,00 zł

29 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 1.100,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


30 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 700,00 zł

31 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 1.900,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód


32 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 12,00 zł

33 § 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 18,00 zł
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg


34 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 7.219,00 zł
w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska


35 § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 982,00 zł
w rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych


36 § 0400 - Wpływy z opłaty produktowej, o kwotę 16,00 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność


37 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 2.483,62 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


38 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 22,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 819.967,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano.
2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
1 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 3.360,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


2 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 70.000,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


3 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej, o kwotę 30.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola


4 § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 82.000,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


5 § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 251.000,00 zł

6 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 175.000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków


7 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 140.607,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


8 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 4.000,00 zł

9 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2.500,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej


10 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 5.530,00 zł

11 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 52.200,00 zł

12 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 270,00 zł

13 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 3.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 465.638,88 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, o kwotę 337.000,00 zł
w rozdziale 01030 - Izby rolnicze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 32.871,63 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 14.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 91 w Sięganowie", o kwotę 14.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 18.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Łasku", o kwotę 18.000,00 zł
w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 21.000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 500,00 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 2.500,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 3.200,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 3.600,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 6.000,00 zł
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 19.483,63 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask", o kwotę 19.483,63 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.483,62 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 715.900,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 19.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz", o kwotę 19.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75095 - Pozostałą działalność
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 29.300,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja zaplecza higieniczno - sanitarnego w Szkole Podstawowej w Okupie", o kwotę 29.300,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 79.475,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 3.525,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 426.000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 41.300,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 50.800,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa Domu Ludowego w Orchowie", o kwotę 50.800,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 37.500,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 24.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. Dokonuje się przeniesienia dochodów w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
z § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 32.871,63 zł

do § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 32.871,63 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 8. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 120.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz", kw otę 120.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w Łasku", kwotę 120.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 1.230,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", kwotę 1.230,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 1.230,00 zł
do grupy wydatków - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 1.230,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 3.200,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup nowego samochodu ciężarowego do 3,5 t typu brygadówka", kwotę 3.200,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 3.200,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 10.040,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz", kwotę 10.040,00 zł
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 10.040,00 zł
z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 12.800,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa Domu Ludowego w Orchowie", kwotę 12.800,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90095 - Pozostałą działalność
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 12.800,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup altany ogrodowej wraz z montażem", kwotę 12.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok polegających na zmianie nazwy zadania z "Przebudowa Domu Ludowego w Orchowie" na "Modernizacja Domu Ludowego w Orchowie oraz z zadania "Modernizacja zaplecza higieniczno - sanitarnego w Szkole Podstawowej w Okupie" na "Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza higieniczno - sanitarnego w Szkole Podstawowej w Okupie". § 10. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2020 rok polegających na: 1 w sołectwie Orchów - przeniesieniu kwoty 19.483,63 zł (wydatki inwestycyjne) z zadania: "Przebudowa Domu Ludowego w Orchowie" na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask" (wydatki inwestycyjne).
§ 11. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok polegających na zmniejszeniu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 27.100,00 zł oraz przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 4.048.613,00 zł, jak również zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.062.188,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2020 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 12.887.352,95 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.877.608,48 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 27.989,68 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 919 566,11 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 062 188,68 zł.
§ 12. W uchwale Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 16.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 4.155.778,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 12.926.221,48 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł. ”;

§ 13. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 14. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 15. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr 28/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr 39/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 55/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 23 marca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 7 kwietnia, Nr 79/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 6 maja 2020 r., 110/2020 z dnia 18 maja 2020 r., 117/2020 z dnia 22 maja 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 128/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 135/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 141/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 144/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr 152/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 162/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Nr 175/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 176/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 186/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r., Nr 196/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 201/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Nr 208/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 214/2020 z dnia 7 września, Nr 218/2020 z dnia 9 września 2020 r., uchwałą Nr XVIII/196/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., uchwałą Nr XIX/222/2020 z dnia 11 marca 2020 r., uchwałą Nr XX/231/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXI/248/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXII/277/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz uchwałą Nr XXIII/291/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10 i §11 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 16. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10 i §11 oraz w wyniku zmian dokonanych w zarządzeniu Nr 218/2020 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2020 r., w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020, nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 17. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/294/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-09-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (1,89MB)

DOCXZałącznik nr 0 XXIV/294/2020.docx (7,11KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIV/294/2020.docx (21,96KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIV/294/2020.docx (24,75KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXIV/294/2020.docx (32,17KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXIV/294/2020.docx (6,25KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXIV/294/2020.docx (10,54KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXIV/294/2020.docx (6,54KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXIV/294/2020.docx (7,63KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXIV/294/2020.docx (14,18KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXIV/294/2020.docx (12,02KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXIV/294/2020.docx (7,35KB)