Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-09-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku w nowym brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/314/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ze zmianami wynikającymi z uchwał: Nr XLVII/458/13 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr V/32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr XVIII/169/2016 z dnia 16 marca 2016 r. (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 999, z 2014 r. poz. 200, z 2015 r. poz. 942, z 2016 r. poz. 1615). § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-09-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.pdf (245,23KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIV/295/2020.docx (11,54KB)