Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/296/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr XX/245/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/245/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022 wprowadza się następujące zmiany: 1) część V. Adresaci Programu otrzymuje nowe brzmienie: „Program skierowany jest do wszystkich rodzin i dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łasku, a w szczególności rodzin doświadczających problemów opiekuńczo – wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej lub pieczy zastępczej oraz rodzin, którym zostały odebrane bądź ograniczone prawa rodzicielskie. ”;
2) w części VII Tabela przedstawiająca „Harmonogram realizacji zadań programu” otrzymuje nowe brzmienie:

Zadanie i działania Wskaźnik realizacji zadania Realizatorzy Planowany termin realizacji Źródło finansowania
1. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego.
1.Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. -Liczba dzieci objętych pomocą w formie zasiłków i stypendiów szkolnych w Łasku zgodnie z okresem zasiłkowym i w ramach potrzeb środki własne, środki zewnętrzne
2. Świadczenie pomocy w postaci posiłków w ramach programu rządowego „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-23 -Liczba rodzin i dzieci oraz osób dorosłych korzystających z posiłków w Łasku Placówki Oświatowe i od IX do XII w dni nauki szkolnej w latach 2020 - 2022 środki własne, środki zewnętrzne
3. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej i edukacyjnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. -Liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych monitorowaniem oświatowe w ramach potrzeb  
w Łasku -Liczba rodzin objęta wsparciem w postaci pracy socjalnej MGOPS w Łasku w ramach potrzeb środki własne, środki zewnętrzne
2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz poprawa jakości sprawowanej opieki nad dziećmi przez rodziców biologicznych.
1. Objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą i wsparciem. - Liczba rodzin objętych specjalistycznym wsparciem (psychologicznym, pedagogicznym, prawnym) w Łasku VIII - XII w latach 2020 -2022 w ramach potrzeb środki własne, środki zewnętrzne
2. Motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień, terapii dla ofiar i sprawców przemocy domowej. - Liczba założonych Niebieskich Kart, liczba osób które ukończyły terapię dla ofiar lub sprawców przemocy domowej GKRPA w Łasku w ramach potrzeb środki własne, środki zewnętrzne
3. Przydzielanie rodzinom wsparcia asystenta rodziny. - Liczba rodzin współpracujących z asystentem rodziny, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Łasku w ramach potrzeb środki własne, środki zewnętrzne
4. Wspieranie rodzin w organizowaniu czasu wolnego dzieciom po zajęciach szkolnych, pomoc w nauce, nadrabianiu zaległości szkolnych, rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży. - Liczba Placówek Wsparcia Dziennego i liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego Placówka Wsparcia Dziennego w Łasku z filiami IX – XII w dni nauki szkolnej w latach 2020 -2022 środki własne, środki zewnętrzne
5. Pozyskiwanie kandydatów do współpracy w celu pełnienia funkcji rodzin wspierających. - organizowanie odpowiednich warunków do działania dla rodzin wspierających MGOPS w Łasku w ramach potrzeb środki własne
3. Doskonalenie systemu współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny.
1. Współpraca instytucjonalna na rzecz rodzin przeżywających sytuacje kryzysowe oraz monitoring sytuacji dzieci w tych rodzinach. - Liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych współpracą z: policją, kuratorami sądowymi, placówkami oświatowymi, placówkami służby zdrowia. Komenda Powiatowa Policji w Łasku w ramach potrzeb środki własne, środki zewnętrzne
2. Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. - Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu w poszczególnych placówkach. w Łasku MGOPS w Łasku PCPR, Starostwa Powiatowe zgodnie z zawartymi z powiatami porozumieniami o finansowaniu kosztów pieczy zastępczej i zgodnie z potrzebami w latach 2020 -2022 środki własne, środki zewnętrzne
3. Doskonalenie kadry pracowników realizujących zadania Programu. -Liczba kursów i szkoleń specjalistycznych, liczba pracowników objętych szkoleniami. MGOPS w Łasku 2020 -2022 w ramach potrzeb środki własne, środki zewnętrzne


3) część VIII. Realizatorzy Programu otrzymuje nowe brzmienie: „Koordynatorem Programu jest Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku lub osoba wyznaczona przez kierownika do koordynowania Programu, przy współpracy z następującymi instytucjami: 1 Urząd Miejski w Łasku, 2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku, 3 Zespół Interdyscyplinarny w Łasku, 4 Sąd Rodzinny w Łasku, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Łasku, 5 Komenda Powiatowa Policji w Łasku, 6 Starostwo Powiatowe w Łasku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, 7 Placówki Oświatowe, 8 Placówki Opieki Zdrowotnej, 9 Organizacje i Stowarzyszenia. ”;
4) część X. Monitoring i ewaluacja otrzymuje nowe brzmienie : „Monitoring będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań oraz informacji o potrzebach w ramach Programu, we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację przez koordynatora Programu. W terminie do 31 stycznia każdego roku w czasie trwania programu, koordynator będzie przedkładał Burmistrzowi Łasku sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask, które następnie w terminie do 31 marca zostanie przedłożone Radzie Miejskiej. ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/296/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr XX/245/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020 – 2022.pdf (161,47KB)