Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Urzędu Miejskiego

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVI/514/06
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 września 2006 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

1. Urząd Miejski w Łasku, zwany dalej Urzędem, jest jednostką organizacyjną Gminy Łask nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. Warszawskiej 14 w Łasku.
3. Obszar działania Urzędu – Gmina Łask.

 

Rozdział 2
Przedmiot działalności

§2

1. Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Łasku w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Łasku i zadań Gminy Łask określonych przepisami prawa.
2. Urząd wykonuje w szczególności zadania:
1) własne gminy;
2) zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;
3) z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów;
4) z zakresu właściwości administracji rządowej, jednostek samorządu powiatowego i samorządu województwa w ramach zawartych porozumień zapewniających środki finansowe na realizacje tych zadań oraz określających zasady ich przekazywania.
3. Przy Urzędzie może być utworzone gospodarstwo pomocnicze w drodze zarządzenia Burmistrza.

 

Rozdział 3
Organizacja

§3

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Urzędu oraz zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Łasku w drodze zarządzenia.

§4

1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz będący jednocześnie:
1) organem wykonawczym gminy;
2) organem w postępowaniu administracyjnym.
2. Burmistrz reprezentuje Urząd na zewnątrz.
3. Urząd jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Łasku – osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu.
4. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy ustalony przez Burmistrza Łasku w drodze zarządzenia.

 

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej

§5

1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa dla tych jednostek.
2. Zobowiązania związane z działalnością Urzędu są zobowiązaniami Gminy Łask.
3. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan finansowy.

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§6

Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.