Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/302/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) oraz art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatne i na czas nieoznaczony służebności przesyłu, na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Łask oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 4/1 i 5/1 poł. w obrębie ewidencyjnym nr 13 m. Łask, objęte księgą wieczystą Kw Nr SR1L/00034658/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie. § 2. Zakres służebności, o której mowa w § 1 obejmuje pas o łącznej długości ok. 138 m i szerokości ok. 1 m, zlokalizowany w działkach nr 4/1 i 5/1 z obrębu 13 m. Łask, zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym jej integralną część. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego. § 3. Szczegółowe warunki służebności określone zostaną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/302/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.pdf (499,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIV/302/2020.docx (388,83KB)