Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/307/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnie i na czas nieoznaczony służebności przesyłu, na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 329/14, poł. w Łasku w obrębie 15, objętej księgą wieczystą nr SR1L/00021512/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku. § 2. 1. Zakres służebności, o której mowa w §1 obejmuje pas gruntu o szerokości ok. 4m zajęty przez sieć wodociągową DN 300, o łącznej powierzchni ok. 196 m 2 . Przebieg służebności został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały. 2. Służebność będzie polegała na prawie całodobowego dostępu, w tym wjazdu sprzętem ciężkim, w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzeń, wykonywania czynności związanych z usuwaniem awarii, konserwacją, modernizacją, remontem, przebudową oraz rozbudową, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, na koszt MPWiK Sp. z o.o. w Łasku.
§ 3. Szczegółowe warunki służebności określone zostaną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/307/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.pdf (586,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIV/307/2020.docx (794,27KB)