Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/308/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M. P. z 2020 r. poz. 673) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m 2 powierzchni - 0,83 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni - 4,76 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m 2 powierzchni - 0,35 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,12 zł od 1 m 2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części od 1 m 2 powierzchni użytkowej: a) mieszkalnych - 0,75 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,20 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,58 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,90 zł,
e) pozostałych, w tym:
1 gospodarczych - 5,45 zł,
2 garaży - 5,45 zł,
3 rekreacji indywidualnej - 8,09 zł,
4 zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,09 zł,
5 innych niż wymienione wyżej - 8,09 zł;


3) od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła, służących do odprowadzania ścieków, rurociągów i przewodów sieci przesyłowych oraz rozdzielczych ciepła i wody - 1,5%,
b) pozostałych - 2%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Traci moc uchwała Nr XIV/152/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6150) oraz uchwała Nr XVI/171/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/152/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7165). § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXV/308/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (126,44KB)