Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/311/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną prze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Łask oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. § 2. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów: 1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) odpady tekstyliów i odzieży.

§ 3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane następujące rodzaje odpadów: 1) zebrane selektywnie w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
2) zebrane selektywnie w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” bioodpady stanowiące odpady komunalne;
3) zebrane selektywnie w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) zebrane selektywnie w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 4. 1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: 1) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
a) papier,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) metale,

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) odpady niebezpieczne,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m) zużyte opony,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały na nieruchomości w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do odpowiednich organów administracyjnych w ilości do 1, 1 m 3 rocznie,
o) odpady tekstyliów i odzieży;


2) do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach:
a) przeterminowane leki;


3) do specjalnych pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej:
a) zużyte baterie;


4) w ramach objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawki” zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem – odbierane będą wystawione z nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) odpady wielkogabarytowe (w tym meble),

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyte opony,

e) metale (złom).


§ 5. 1. Ustala się zestaw pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej od 1 do 6 osób: 1) pojemnik o pojemności 120 litrów – na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) pojemnik o pojemności 240 litrów – na metale i tworzywa sztuczne;
3) pojemnik o pojemności 120 litrów – na szkło;
4) pojemnik o pojemności 120 litrów – na papier;
5) pojemnik o pojemności 140 litrów – na bioodpady.

2. Zestaw pojemników dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej powyżej 6 osób:
1) pojemnik o pojemności 240 litrów – na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) pojemnik o pojemności 240 litrów (2 szt.) – na metale i tworzywa sztuczne;
3) pojemnik o pojemności 120 litrów (2 szt.) – na szkło;
4) pojemnik o pojemności 120 litrów – na papier;
5) pojemnik o pojemności 140 litrów – na bioodpady.

3. Zestaw pojemników dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej ustala się przy zastosowaniu zasady przeliczania ilości osób zadeklarowanych przez właściciela (zarządcę) nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne od 120 litrów;
2) dla poszczególnych frakcji segregowanych odpadów komunalnych:
a) metali i tworzyw sztucznych od 240 litrów,

b) szkła od 120 litrów,

c) papieru od 120 litrów,

d) bioodpadów od 240 litrów.


§ 6. Podmiot, z którym gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych sporządza harmonogram odbioru odpadów i po zaakceptowaniu przez zamawiającego – wydruki z harmonogramem dostarcza właścicielom nieruchomości. § 7. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przy uwzględnieniu sposobu zbierania odpadów i rodzaju zabudowy: 1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa jednorodzinna:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał,

d) papier – nie rzadziej niż raz na kwartał,

e) bio – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od listopada do marca;


2) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielolokalowa:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

c) szkło – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

d) papier – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

e) bio – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od listopada do marca;


3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał,

d) papier – nie rzadziej niż raz na kwartał,

e) bio – nie rzadziej niż raz w miesiącu;


4) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sezonie (maj - październik):
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał,

d) papier – nie rzadziej niż raz kwartał,

e) bio – nie rzadziej niż raz w miesiącu;


5) informacja o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawki” organizowanej nie rzadziej niż raz w roku zostanie podana do publicznej wiadomości właścicielom nieruchomości przez Urząd Miejski w Łasku poprzez ogłoszenia, Panoramę Łaską, prasę lokalną oraz stronę internetową urzędu www.lask.pl.;
6) odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera się po zapełnieniu pojemników, szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów w punkcie określa regulamin PSZOK.

§ 8. 1. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 2. Oddający (przekazujący) odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i sposób wskazany przez pracownika obsługi PSZOK.
3. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w § 4 ust. 1 odpadów, a oddający zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów.
4. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie będą przyjmowane odpady od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Informacja o lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wykazem odbieranych w nim rodzajów odpadów oraz dni i godzin jego otwarcia Burmistrz Łasku udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14; osobiście, pisemnie, telefonicznie pod nr tel. 43 676 83 06, 43 676 83 07 lub elektronicznie na adres um@lask.pl. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 11. Traci moc uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2802). § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXV/311/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną prze.pdf (154,92KB)