Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/312/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3b, 3d i 4, oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a pkt 1 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. § 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 17,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, o której mowa w § 2 ust. 1, to jest 34,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne o określonej pojemności:
1) pojemnik o pojemności 120 l - 6,34 zł;
2) pojemnik o pojemności 140 l - 7,40 zł;
3) pojemnik o pojemności 240 l - 12,69 zł;
4) pojemnik o pojemności 1100 l - 58,20 zł;
5) pojemnik o pojemności 7000 l - 370,36 zł.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych wynosi czterokrotność stawki za pojemnik o określonej pojemności, o której mowa w § 2 ust. 3 to jest:
1) pojemnik o pojemności 120 l - 25,36 zł;
2) pojemnik o pojemności 140 l - 29,60 zł;
3) pojemnik o pojemności 240 l - 50,76 zł;
4) pojemnik o pojemności 1100 l - 232,80 zł;
5) pojemnik o pojemności 7000 l - 1481,44 zł.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1. 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 3.
3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 i ust. 2.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 120,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, o której mowa w ust. 1, to jest 240,00 zł za rok.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Traci moc uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 3321). § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXV/312/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf (212,53KB)

DOCXUzasadnienie XXV/312/2020.docx (8,05KB)