Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/318/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 1.480,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, o kwotę 80,00 zł

2 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 1.094.026,32 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano.
2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 1.007.026,32 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe


2 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 40.000,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


3 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 47.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 7.936,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 333/OZ/D/2020 w formie dotacji z dnia 19 października 2020 r. na dofinansowanie zadania"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2020 roku".
2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
1 § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 7.936,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 127.975,78 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 11.125,82 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 96.000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3.000,00 zł
Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym, o kwotę 3.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 8.289,92 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.195,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 435,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3.930,04 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach", o kwotę 3.930,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 496.058,78 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 250.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa parkingu przy ul. Polnej w Łasku", o kwotę 250.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 6.000,00 zł
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 47.000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 78.000,00 zł
w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 71.000,00 zł
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 23.075,74 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask", o kwotę 23.075,74 zł
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 6.900,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 5.153,00 zł
Dotacje celowe dla mieszkańców w ramach projektu: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask", o kwotę 5.153,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.930,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 1.600,00 zł
do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 1.600,00 zł
z grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 13.800,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 13.800,00 zł
Dotacja celowa dla OSP we Wrzeszczewicach na wykonanie ogrzewania garażu w budynku OSP Wrzeszczewice, kwotę 13.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2020 rok polegających na: 1 w sołectwie Gorczyn - przeniesieniu kwoty 2.395,00 zł (wydatki inwestycyjne) z zadania: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask" na wydatki bieżące ("Zakup i montaż lamp oświetleniowych")
2 w sołectwie Łopatki - przeniesieniu kwoty 3.235,00 zł (wydatki inwestycyjne) z zadania: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask" na wydatki bieżące ("Zakup i montaż lamp oświetleniowych" - kwotę 2.800,00 zł oraz "Zakup wyposażenia do domu Ludowego w Łopatkach" - kwotę 435,00 zł)
3 w sołectwie Stryje Księże - przeniesieniu kwoty 6.319,92 zł (wydatki inwestycyjne) z zadania: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask" na wydatki bieżące (w tym zmiana nazwy zadania na:"Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bałuczu i dofinansowanie do organizacji Dnia Dziecka")
4 w sołectwie Wronowice - zmianie nazwy zadania z: "Budowa altany wraz z przyłączem energetycznym na działce gminnej nr 181/10 we Wronowicach" na " Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 181/10 we Wronowicach"
5 w sołectwie Wrzeszczewice - przeniesieniu kwoty 3.930,04 zł (wydatki bieżące) "Zakup sprzętu sportowego" na zadanie "Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach" (wydatki inwestycyjne)
6 w sołectwie Wydrzyn - przeniesieniu kwoty 11.125,82 zł (wydatki inwestycyjne) z zadania: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask" na wydatki bieżące ("Remont drogi gminnej w Wydrzynie").

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 3.794.588,00 zł, jak również na zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.062.188,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2020 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 13.619.752,27 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 12.672.196,48 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 27.989,68 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 919 566,11 zł.
§ 9. W uchwale Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 19.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 4.155.778,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 12.672.196,48 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.”. ”;

§ 10. W uchwale Nr XXIV/294/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 §12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) § 14 otrzymuje brzmienie: § 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 4.155.778,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 8.877.608,48 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł ”;
§ 11. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 12. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 13. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr 28/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr 39/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 55/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 23 marca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 7 kwietnia, Nr 79/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 6 maja 2020 r., 110/2020 z dnia 18 maja 2020 r., 117/2020 z dnia 22 maja 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 128/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 135/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 141/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 144/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr 152/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 162/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Nr 175/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 176/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 186/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r., Nr 196/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 201/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Nr 208/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 214/2020 z dnia 7 września 2020 r., Nr 218/2020 z dnia 9 września 2020 r.,Nr 229/2020 z dnia 24 września 2020 r., Nr 232/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 252/2020z dnia 13 października 2020 r., Nr 256/2020 z dnia 15 października 2020 r., uchwałą Nr XVIII/196/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., uchwałą Nr XIX/222/2020 z dnia 11 marca 2020 r., uchwałą Nr XX/231/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXI/248/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXII/277/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXIII/291/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., oraz uchwałą Nr XXIV/294/2020 z dnia 25 września 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6 i §7 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6 i §7 oraz w wyniku zmian dokonanych w zarządzeniu Nr 232/2020 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2020 r., w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020, nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXV/318/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (1,52MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXV/318/2020.docx (9,29KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXV/318/2020.docx (24,31KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXV/318/2020.docx (6,05KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXV/318/2020.docx (9,35KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXV/318/2020.docx (7,12KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXV/318/2020.docx (7,46KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXV/318/2020.docx (14,15KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXV/318/2020.docx (12,26KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXV/318/2020.docx (25,41KB)