Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/320/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom wspieranym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 176 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu kosztów poniesionych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. § 2. Rodzinom wspierającym przysługuje zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie na jedno dziecko w rodzinie wspieranej. § 3. Zwrotowi podlegają koszty poniesione na: 1) zakup artykułów szkolnych dla dzieci rodziny wspieranej;
2) zakup środków higienicznych;
3) zakup artykułów żywnościowych;
4) zakup biletów wstępu do placówek kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
5) zakup biletów komunikacji publicznej;
6) inne wydatki, uzgodnione z asystentem rodziny wspieranej i zaakceptowane przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.

§ 4. Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie uzasadnionych kosztów faktycznie poniesionych przez rodzinę wspierającą w związku ze świadczeniem pomocy rodzinie wspieranej, tj. kosztów opieki nad dziećmi pochodzącymi z rodziny wspieranej, kosztów związanych z uczestnictwem rodzica biologicznego we wspólnych wyjściach do placówek kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. § 5. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi na podstawie przedłożonych przez rodzinę wspierającą rachunków lub faktur wraz z oświadczeniem o poniesieniu wydatków, stanowiącym załącznik do uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXV/320/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom wspieranym.pdf (216,36KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXV/320/2020.docx (5,95KB)