Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/321/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku przyjętego uchwałą Nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 71, poz. 654 z dnia 28 marca 2003 r.). § 2. Przedmiotem zmiany planu jest doprecyzowanie przeznaczenia terenów zgodnie z rysunkiem planu oraz zmiana części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami U-MN i MN, w tym m.in. zasad podziału i dopuszczenia obsługi komunikacyjnej z terenów oznaczonych symbolami ZP i ZP-KS. § 3. Zmiana planu nie powoduje żadnych zmian na rysunkach planu, stanowiących załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 71, poz. 654 z dnia 28 marca 2003 r.). § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXV/321/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku.pdf (106,75KB)