Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/322/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378) oraz w związku z uchwałą Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego Gminy Łask, przyjętego uchwałą Nr LIII/594/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2018 r. 2. Integralną częścią uchwały są:
1) część tekstowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask zawierająca uwarunkowania rozwoju gminy i ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego - politykę przestrzenną gminy, stanowiąca załącznik Nr 1;
2) rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask - kierunki rozwoju przestrzennego, sporządzony na mapie w skali 1:10 000, stanowiący załącznik Nr 2;
3) rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, sporządzony na mapie w skali 1:10 000, stanowiący załącznik Nr 3;
4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, stanowiące załacznik Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXV/322/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.pdf (217,64KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXV/322/2020.docx (7,29KB)