Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/323/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782, 1709) oraz art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/25 poł. w obrębie ewidencyjnym nr 20 m. Łask, objętej księgą wieczystą Kw Nr SR1L/00012266/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych, odpłatnie i na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. § 2. 1. Zakres służebności, o której mowa w §1 obejmuje pas gruntu o długości ok. 53 m i szerokości ok. 1 m, zlokalizowany w działce nr 89/25 z obrębu 20 m. Łask. Przebieg służebności został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 2. Służebność będzie polegała na umieszczeniu w działce linii kablowej SN 15kV, typu 3xXRUHAKXS, prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonywania czynności związanych m.in. z naprawami, remontami, eksploatacją posadowionych urządzeń energetycznych znajdujących się na nieruchomości obciążonej, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, na koszt PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
§ 3. Szczegółowe warunki służebności określone zostaną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXV/323/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.pdf (491,17KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXV/323/2020.docx (303,63KB)