Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/330/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-12-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 1.700,00 zł w związku z Umową Nr /a/56/20220 z dnia 4 listopada 2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny
- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, o kwotę 1.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 6.490,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 6.000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
- § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, o kwotę 90,00 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 50,00 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 350,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 106.500,00 zł w związku z Pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyznania jednorazowego dofinansowania na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 106.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 612.825,94 zł w związku z Umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0019/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. na realizację zadania pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask". 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 322.509,41 zł

- § 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 290.316,53 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 130.709,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 21.525,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa parkingu przy ul. Polnej w Łasku", o kwotę 21.525,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 984,00 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 6.500,00 zł
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 100.000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 1.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 1.733.525,74 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 437.252,54 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", o kwotę 437.252,54 zł
w tym: w ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 437.252,54 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 26.805,66 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Jastrzębiej we Wronowicach", o kwotę 26.805,66 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 40.000,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 968.567,54 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", o kwotę 968.567,54 zł
w tym: w ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 794.614,38 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 260.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 71.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ulicy Jastrzębiej we Wronowicach", kwotę 71.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w Łasku", kwotę 71.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 54.077,31 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.689.854,89 zł, jak również na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 4.848.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2020 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 12.515.071,47 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.823.583,48 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 82.066,99 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 919.566,11 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.689.854,89 zł. § 9. W uchwale Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 13.500.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 4.155.778,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 7.823.583,48 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł. ”;

§ 10. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 11. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 12. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr 28/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr 39/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 55/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 23 marca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 7 kwietnia, Nr 79/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 6 maja 2020 r., 110/2020 z dnia 18 maja 2020 r., 117/2020 z dnia 22 maja 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 128/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 135/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 141/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 144/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr 152/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 162/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Nr 175/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 176/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 186/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r., Nr 196/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 201/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Nr 208/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 214/2020 z dnia 7 września 2020 r., Nr 218/2020 z dnia 9 września 2020 r.,Nr 229/2020 z dnia 24 września 2020 r., Nr 232/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 252/2020 z dnia 13 października 2020 r., Nr 256/2020 z dnia 15 października 2020 r., Nr 266/2020 z dnia 29 października 2020 r., 272/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., 282/2020 z dnia 19 listopada 2020 r., Nr 290/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., uchwałą Nr XVIII/196/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., uchwałą Nr XIX/222/2020 z dnia 11 marca 2020 r., uchwałą Nr XX/231/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXI/248/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXII/277/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXIII/291/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIV/294/2020 z dnia 25 września 2020 r. oraz chwałą Nr XXV/318/2020 z dnia 28 października 2020 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7 i §8 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7 i §8 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/330/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-12-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (1,99MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVI/330/2020.docx (10,16KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXVI/330/2020.docx (16,83KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXVI/330/2020.docx (6,35KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXVI/330/2020.docx (8,40KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXVI/330/2020.docx (6,71KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXVI/330/2020.docx (7,59KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXVI/330/2020.docx (13,95KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXVI/330/2020.docx (12,31KB)