Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/331/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-12-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego w ramach projektu "Modernizacja transportu publicznego"

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łask udzieli w 2020 roku z budżetu Gminy Łask pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego do wysokości 12 149,37 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 37/100), w tym 402,60 zł (słownie: czterysta dwa złote 60/100) stanowić będą koszty bieżące oraz 11 746,77 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 77/100) koszty majątkowe. 2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej jest przeznaczona na Budowę węzła przesiadkowego "BIKE&RIDE", "PARK&RIDE" przy rondzie przy dworcu PKP w miejscowości Łask - Kolumna, realizowanego w ramach projektu "Modernizacja transportu publicznego" (umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0011/17-00 z dnia 20 października 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020).
3. Środki wymienione w ust. 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Łask w 2020 roku w dziale 600, rozdziale 60095 § 6629 – 11 746,77 zł oraz § 2329 – 402,60 zł.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łask, a Powiatem Łaskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/331/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-12-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego w ramach projektu "Modernizacja transportu publicznego".pdf (264,75KB)