Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/335/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-12-2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łask biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym w wysokości 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych) za 1 (jedna) godzinę. § 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łask w wysokości 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za 1 (jedna) godzinę. § 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Łask w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łask. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/335/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-12-2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łask biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizo.pdf (110,33KB)