Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/336/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378) oraz w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie, uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Łask, zwaną dalej aglomeracją, położoną w województwie łódzkim w powiecie łaskim i pabianickim.
§ 2. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi: 24611.
§ 3. Aglomeracja obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: w gminie Łask - Łask, Gorczyn, Kopyść, Ostrów - Osiedle, Ostrów, Orchów, Wiewiórczyn, Wola Łaska i Wronowice oraz w gminie Dobroń - Przygoń.
§ 4. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz mapa aglomeracji w skali 1:10000 określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr IV/44/2015 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27.02.2015 r., poz. 678) oraz uchwałą Nr XXXVII/482/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/2015 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10.05.2017 r., poz. 2395), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/336/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łask.pdf (2,72MB)

DOCXZałącznik nr 2 XXVI/336/2020.docx (27,15MB)

DOCXZałącznik nr a1 XXVI/336/2020.docx (38,25KB)