Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/337/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-12-2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 87 ust. 2 i 3, art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy gminami: Łask (gminą wiodącą) i Dobroń, wchodzącymi w skład aglomeracji Łask, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, którego treść określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie gmin wymienionych w § 1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, polegającego na aktualizacji obszarów i granic aglomeracji Łask oraz pozostałych zadań i obowiązków związanych z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, do wypełniania których gminy tworzące aglomeracje są zobowiązane.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/337/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-12-2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji.pdf (385,79KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVI/337/2020.docx (7,11KB)