Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny

Platforma podatkowa ONLINE

 • Kreator pomoże Ci przygotować druk DR-1 lub IR-1, poprowadzi Cię krok po kroku.
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi.
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie.

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek rolny w 5 minut.

Przygotuj i złóż Deklarację DR-1 lub Informację IR-1

​​​​​​​

 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji   gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (art.1 ustawy o podatku rolnym). 
 2. Za gospodarstwo rolne, wg ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
  Podatkiem rolnym są objęte wszystkie użytki rolne, a więc także te, które ze względu na normy obszarowe nie stanowią gospodarstwa rolnego.
 3. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a) właścicielami gruntów,
b) posiadaczami samoistnymi gruntów;
c) użytkownikami wieczystymi gruntów;
d) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencji Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
 • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.
 1. Jeżeli grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Jeżeli grunty, o których mowa powyżej, stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.
 2. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
 • ·dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalanana podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
 • dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów  i budynków;
 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
 4. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo  z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. 

Osoby fizyczne:

Są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego  (o których mowa w powyższym ww. punkcie 9).

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala (w drodze decyzji) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa w punkcie 9, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym). Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji, którą wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę.

Osoby prawne

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencja Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w punkcie 9 – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu gminy, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Uchwałą Nr XVI/140/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29.12.2015 r., poz. 5753 ze zm.)   zostały wprowadzone druki deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe, jednolite wzory informacji i deklaracji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, wprowadzone przez ustawodawcę.

Wzory informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r. są do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ lub w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 (informacje pok. 33, 34, 35; deklaracje pok. 23).

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Kwestię dotyczącą zwolnień i ulg od podatku rolnego reguluje art.12, art.13, art. 13a-13d ww. ustawy o podatku rolnym.

Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-13, a także w art. 13b ww. ustawy stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

Jeżeli grunty rolne stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego. 

W przypadku reprezentowania podatnika przez inną osobę w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości  (za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy, należna jest opłata skarbowa – z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). 

Stawki podatku rolnego

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntów,
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha gruntów,
 • obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych zostaje dokonany na podstawie zawiadomienia o zmianie z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Łasku oraz wypełnionej informacji o gruntach


Miejsce załatwienia sprawy

 • osoby fizyczne: Biuro Obsługi Interesanta lub pokój numer 33,34 i 35
 • osoby prawne: Biuro Obsługi Interesanta lub pokój numer 23