Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/339/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-12-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903, z 2020 r. poz. 1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Łask na lata 2021 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035, zgodnie z załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Łasku do:
1) zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łask.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Łasku do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową, w tym do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 2 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/174/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033 wraz ze zmianami.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/339/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-12-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021 - 2035.pdf (2,09MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVII/339/2020.docx (35,84KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXVII/339/2020.docx (22,55KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXVII/339/2020.docx (70,45KB)