Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Łask na okres roku kalendarzowego 2021.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 w kwocie 127.293.621,56 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 6.762.215,93 zł oraz dochody bieżące w kwocie 120.531.405,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się:
1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36.712.294,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

2) plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 166.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 485.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

4) plan dochodów na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 2.591.434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.


§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 w łącznej kwocie 137.555.761,56 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19.017.255,41 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 118.538.506,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. W planie wydatków, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się plan:
1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36.712.294,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

2) plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 166.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 467.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

4) plan wydatków na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 2.591.434,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.


§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2021 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 10.262.140,00 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.262.140,00 zł. § 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 14.700.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 4.437.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.


§ 7. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w łącznej wysokości 8.333.445,00 zł w tym: 1) dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 2.229.075,00 zł; 2) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.714.270,00 zł. § 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 9. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.


§ 10. Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ustala się w wysokości 6.312.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 6.913.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. § 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.


§ 12. Ustala się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 377.282,52 zł; 2) celowe w kwocie 1.070.000,00 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 370.000,00 zł;
b) na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 400.000,00 zł;
c) na wynagrodzenia w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy:
1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 16.500.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 4.437.860,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 10.262.140,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania;
3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.


2. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Łasku przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021.pdf (4,56MB)

DOCXZałącznik nr 0 XXVII/340/2020.docx (7,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVII/340/2020.docx (24,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVII/340/2020.docx (8,22KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXVII/340/2020.docx (24,56KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXVII/340/2020.docx (24,26KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXVII/340/2020.docx (6,69KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXVII/340/2020.docx (11,02KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXVII/340/2020.docx (5,88KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXVII/340/2020.docx (7,34KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXVII/340/2020.docx (7,47KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXVII/340/2020.docx (8,74KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXVII/340/2020.docx (7,17KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXVII/340/2020.docx (12,03KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXVII/340/2020.docx (12,43KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXVII/340/2020.docx (7,64KB)

DOCXZałącznik nr 16 XXVII/340/2020.docx (139,45KB)