Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/344/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-12-2020 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) i art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2021 na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi:
1) dla przewozu autobusem powyżej 30 miejsc siedzących: 4,69 zł/wozokilometr;
2) dla przewozu autobusem od 14 do 22 miejsc siedzących: 3,66 zł/wozokilometr;
3) dla przewozu samochodem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych: 2,45 zł/wozokilometr;
4) dla opieki nad dowożonymi dziećmi w czasie przewozu: 18,30 zł/osobogodzinę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/344/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-12-2020 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok.pdf (256,85KB)