Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek leśny

Platforma podatkowa ONLINE

  • Kreator pomoże Ci przygotować druk DL-1 lub IL-1, poprowadzi Cię krok po kroku.
  • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi.
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie.

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek leśny w 5 minut.
 

Przygotuj i złóż Deklarację DL-1 lub Informację IL-1

 

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna). Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami lasów;
  • posiadaczami samoistnymi lasów;
  • użytkownikami wieczystymi lasów;
  • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona   w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. 


Osoby fizyczne

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego. 

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala (w drodze decyzji) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

Gdy kwota podatku przekracza 100 zł podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany (o których mowa wyżej), organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek


Osoby prawne

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane:

Składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

Odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian stanu faktycznego (o których mowa wyżej) – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

Wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca;

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

Uchwałą Nr XVI/140/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29.12.2015 r., poz. 5753 ze zm.) zostały wprowadzone druki deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

Od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe, jednolite wzory informacji i deklaracji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, wprowadzone przez ustawodawcę.

Wzory informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r. są do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ lub w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 (informacje pok. 33, 34, 35; deklaracje pok. 23).

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy  o podatku leśnym. Kwestia zwolnień od podatku leśnego uregulowana jest w art. 7 ww. ustawy.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja   ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego. 


Stawki podatku leśnego

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału). Wymiar podatku leśnego zostaje dokonany na podstawie zawiadomienia o zmianie z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Łasku oraz wypełnionej informacji o lasach – IL-1”   

Osoby prawne oraz jednostki i spółki nieposiadające osobowości prawnej obliczają podatek same w składanych deklaracjach oraz wpłacają bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Do wymiaru podatku leśnego podatnik wypełnia odpowiedni druk - „Deklaracja na podatek leśny – DL-1”, i sam wylicza podatek.  

Z podatku leśnego zwolnione są lasy: 1. z drzewostanem w wieku do 40 lat; 2. wpisane indywidualnie do rejestru zabytków; 3. użytki ekologiczne.


Miejsce załatwienia sprawy

  • osoby fizyczne: Biuro Obsługi Interesanta lub pokój numer 33,34 i 35.
  • osoby prawne: Biuro Obsługi Interesanta lub pokój numer 23.