Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/350/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Łasku będących własnością osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony na rzecz Gminy Łask, odpłatnej służebności przesyłu, na części nieruchomości będących własnością osób fizycznych, znajdujących się w obrębie 18 m. Łask oznaczonych działkami ewidencyjnymi o nr: 261/1, 264, 265, 266, 267, 268, 282, 283, 284 i 285.
§ 2. Zakres służebności, o której mowa w §1, obejmuje teren o szerokości 12 m, po całej długości kanalizacji deszczowej, zgodnie z załącznikiem graficznym załączonym do niniejszej uchwały. Na przedmiotowych działkach została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Łąkowej w Łasku.
§ 3. W zakresie, o którym mowa w §2, służebność będzie obejmowała nieograniczoną, swobodną i całodobową możliwość dostępu, przechodu i przejazdu wraz z niezbędnym sprzętem, w celu obsługi sieci kanalizacji deszczowej, eksploatacji, konserwacji, naprawy, remontu oraz modernizacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/350/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Łasku będących własnością osób fizycznych.pdf (3,50MB)

PDFZalacznik1 XXVII/350/2020.pdf (1,68MB)