Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/355/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-12-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/337/2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask przy realizacji zadania polegającego na aktualiza

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 87 ust. 2 i 3, art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/337/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Łask § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/355/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-12-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/337/2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask przy realizacji zadania polegającego na aktualiza.pdf (250,92KB)