Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/358/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-12-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 263.191,00 zł w związku z Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 263.191,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 960.099,37 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
1 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 12.149,37 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


2 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 8.600,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


3 § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 200.000,00 zł

4 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 30.000,00 zł

5 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 13.800,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


6 § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 150.000,00 zł

7 § 0320 - Wpływy z podatku rolnego, o kwotę 65.000,00 zł

8 § 0330 - Wpływy z podatku leśnego, o kwotę 4.000,00 zł

9 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 20.000,00 zł

10 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej, o kwotę 15.000,00 zł

11 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 430.000,00 zł

12 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 5.300,00 zł

13 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 5.700,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


14 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 550,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 3,25 zł w związku z Aneksem Nr 1 z dnia 15.12 2020 r. do umowy o dofinansowanie nr 710/EE/D/2019 w formie dotacji z dnia 12.12.2019 r. na zadanie pn.: "Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielone podwóreczko" przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku". 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
1 § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 3,25 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 287.100,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano.
2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 20.000,00 zł
w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa


2 § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 30.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe


3 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1.100,00 zł

4 w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
5 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 236.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 131.803,26 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 402,60 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 11.746,77 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja transportu publicznego", o kwotę 11.746,77 zł
w tym: w ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 11.746,77 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 115.413,89 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3.690,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", o kwotę 3.690,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 550,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 330.616,14 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 21.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych", o kwotę 21.000,00 zł
w rozdziale 01030 - Izby rolnicze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.448,14 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 87.470,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 482 - ul. Warszawska w Łasku, polegającej na budowie chodnika na odcinku od ul. Jodłowej do wjazdu do Szpitala Powiatowego", o kwotę 87.470,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.100,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 217.598,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 13.500,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 13.500,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa parkingu przy ul. Karpińskiego", kwotę 13.500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 15.390,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Łasku", kwotę 15.390,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Zakup wykładziny do SP Nr 1 w Łasku", kwotę 15.390,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 1.135.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2020 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 10.560.071,47 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.868.583,48 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 82.066,99 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 919.566,11 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.689.854,89 zł. § 9. W uchwale Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 11.800.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 4.155.778,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 5.868.583,48 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł. ”;

§ 10. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 11. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 12. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr 28/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr 39/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 55/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 23 marca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 7 kwietnia, Nr 79/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 6 maja 2020 r., 110/2020 z dnia 18 maja 2020 r., 117/2020 z dnia 22 maja 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 128/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 135/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 141/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 144/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr 152/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 162/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Nr 175/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 176/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 186/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r., Nr 196/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 201/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Nr 208/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 214/2020 z dnia 7 września 2020 r., Nr 218/2020 z dnia 9 września 2020 r.,Nr 229/2020 z dnia 24 września 2020 r., Nr 232/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 252/2020 z dnia 13 października 2020 r., Nr 256/2020 z dnia 15 października 2020 r., Nr 266/2020 z dnia 29 października 2020 r., 272/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., 282/2020 z dnia 19 listopada 2020 r., Nr 290/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 295/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r., Nr 302/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.,Nr 310/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., uchwałą Nr XVIII/196/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., uchwałą Nr XIX/222/2020 z dnia 11 marca 2020 r., uchwałą Nr XX/231/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXI/248/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXII/277/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXIII/291/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIV/294/2020 z dnia 25 września 2020 r., uchwałą Nr XXV/318/2020 z dnia 28 października 2020 r., uchwałą Nr XXVI/330/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXVII/354/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7 i §8 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7 i §8 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/358/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-12-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (1,36MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVIII/358/2020.docx (12,72KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXVIII/358/2020.docx (19,25KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXVIII/358/2020.docx (5,98KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXVIII/358/2020.docx (8,76KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXVIII/358/2020.docx (7,10KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXVIII/358/2020.docx (7,55KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXVIII/358/2020.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXVIII/358/2020.docx (12,78KB)